Και τα τανκς τούς «αρμούς
της εξουσίας» ήθελαν να ελέγχουν...