Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 5Ε/2018 για 10 προσλήψεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στον Συνήγορο του Πολίτη. Οι 10 ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι θα προσληφθούν, θα διεξάγουν τις έρευνες των υποθέσεων που τους ανατίθενται, καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία ή έργο που τους αναθέτει ο Συνήγορος του Πολίτη ή ο Βοηθός Συνήγορος σε θέματα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινωνικής Προστασίας, Ποιότητας Ζωής, Σχέσεων Κράτους – Πολίτη, Δικαιωμάτων του Παιδιού, Ισης Μεταχείρισης.
Σημειώνεται πως ο Συνήγορος του Πολίτη είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη Αρχή. Οπως αναφέρεται και στην προκήρυξη, έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των δημόσιων υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και ορισμένων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την υπεράσπιση του πολίτη έναντι διακρίσεων εις βάρος του, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.
Ειδικότερα, προκηρύσσονται επτά θέσεις με γνωστικό αντικείμενο το Δημόσιο ή Εργατικό Δίκαιο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αντίστοιχης, βέβαια, ειδικότητας. Παράλληλα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν διδακτορικό δίπλωμα στο Δημόσιο ή Εργατικό Δίκαιο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Δημόσιο ή Εργατικό Δίκαιο και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών σε θέματα Δημόσιου ή Εργατικού Δικαίου και τουλάχιστον μία δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης.
Προκηρύσσονται, επίσης, τρεις θέσεις με γνωστικό αντικείμενο τις ανθρωπιστικές ή κοινωνικές επιστήμες, για τις οποίες οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή ισότιμο τίτλο σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας. Παράλληλα, πρέπει να έχουν διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Δημόσιων, Κοινωνικών ή Πολιτισμικών Πολιτικών ή Πολιτικών Ισης Μεταχείρισης ή Δημόσιας Διοίκησης και Οργάνωσης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα Δημόσιων, Κοινωνικών ή Πολιτισμικών Πολιτικών ή Πολιτικών Ισης Μεταχείρισης ή Δημόσιας Διοίκησης και Οργάνωσης και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών ή εμπειρία τεσσάρων ετών και μία δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης.
Για όλες τις θέσεις απαιτούνται και ειδικά προσόντα που είναι άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών Διαδικτύου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την Παρασκευή 25 Μαΐου, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΣΕΠ Αίτηση για την Προκήρυξη 5Ε/2018, Κατηγορία: ΕΕΠ, ΤΘ 14308, Αθήνα ΤΚ 11510. Η αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά εσωκλείεται σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ Post (διανέμεται από τα ΕΛΤΑ).