Εποχικό προσωπικό ανακοίνωσε ότι πρόκειται να προσλάβει η ΔΕΗ για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες της. Πρόκειται για συνολικά 102 άτομα, τα οποία θα προσληφθούν σε Μονάδες στην Κοζάνη, την Αττική, τη Νότια Ελλάδα και τα νησιά.
Συγκεκριμένα, 72 άτομα αναμένεται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στον Νομό Κοζάνης.
Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ειδικότητες που προκηρύσσονται είναι οι εξής:
2 ηλεκτροτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  – τεχνίτες αυτοματισμών και οργάνων ΔΕ
5 ηλεκτροτεχνικοί σταθμών – υποσταθμών ΔΕ
15 μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων ΔΕ
14 τεχνίτες ορυχείων ΔΕ
7 ηλεκτροτεχνικοί σταθμών – υποσταθμών ΔΕ (βάρδια)
25 μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων ΔΕ (βάρδια)
1 μηχανοτεχνίτης αυτοκινήτων ΔΕ
1 τεχνίτης ξυλουργός ΔΕ
1 υδραυλικός ΔΕ
1 ελαιοχρωματιστής ΔΕ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: ΑΗΣ/Αγίου Δημητρίου, ΤΘ 1350, ΤΚ 50100 Κοζάνη, (τηλ. 24610-54305 ή 24610-54265). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Παράλληλα, η ΔΕΗ αναμένεται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 30 άτομα για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα για τα Καταστήματα Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας (ΔΠΝΕ).
Πρόκειται για θέσεις Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οσο για τις ειδικότητες, αναμένεται να προσληφθούν υπάλληλοι γραφείου ΠΕ (διοικητικού – οικονομικού κλάδου) και υπάλληλοι γραφείου ΔΕ (διοικητικών γραμματέων). Είναι ενδεικτικό ότι στα Καταστήματα του Νομού Αχαΐας πρόκειται να προσληφθούν 10 άτομα, στον Νομό Αργολίδας 3 άτομα, όπως και στους Νομούς Δωδεκανήσων και Κυκλάδων, ενώ στους Νομούς Χίου, Σάμου, Λέσβου από 2 άτομα. Στην πρόσληψη ενός ατόμου θα προχωρήσουν τα καταστήματα στους Νομούς Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Ρεθύμνου και  Λασιθίου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως (ή με εξουσιοδότηση), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της ΔΕΗ ΑΕ σε Πάτρα, Αίγιο, Ζάκυνθο, Αγρίνιο, Κόρινθο, Τρίπολη, Ρέθυμνο, Αγιο Νικόλαο, Χίο, Σάμο, Λέσβο, Κω, Ρόδο και Σύρο. Η υποβολή των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 26 Απριλίου.