Κύριε Διευθυντά,
Ανεβαίνουν οι (αμερικανικές) βάσεις!
Με τιμή Νεόκοπος