Απαραίτητες προϋποθέσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα Ευνοϊκής Ρύθμισης Οφειλών της ΕΥΔΑΠ είναι:
- Η ύπαρξη πάσης φύσεως οφειλής άνω των 60 ευρώ.
- Η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 20 ευρώ.
- Για την έγκριση του προγράμματος των δόσεων απαιτείται η άμεση καταβολή της πρώτης δόσης, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής στον διακανονισμό.

Τα δικαιολογητικά. Η αίτηση ρύθμισης μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε από τα 13 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥΔΑΠ και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο λογαριασμού της ΕΥΔΑΠ.
2. Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).
3. Ε9 (σε περίπτωση που ο αιτών είναι ιδιοκτήτης) ή μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση που ο αιτών είναι ένοικος).
4. Αίτηση - δήλωση του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, με την οποία αναγνωρίζουν τις οφειλές και αποδέχονται τη ρύθμισή τους σε δόσεις.
Επίσης, σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών έχει υπαχθεί στον Ν. 4320/15 αλλά δεν έχει ζητήσει τη χορήγηση Εκτακτου Ειδικού Τιμολογίου (ΕΕΤ), απαιτείται είτε η προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού υπαγωγής στον νόμο είτε να γνωρίζει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ενταγμένος στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) της ΔΕΗ, απαιτείται επιπροσθέτως η προσκόμιση πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ στον οποίο να φαίνεται ότι του έχει χορηγηθεί ΚΟΤ.