Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρεί στην υλοποίηση της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων με την κωδική ονομασία «Phoenix», συνολικής λογιστικής αξίας €1,9δισ., η πλειονότητα των οποίων αφορά στεγαστικά δάνεια. Στο πλαίσιο αυτό, υπέβαλε αίτηση βάσει του Ν. 4649/2019 για την ένταξη της τιτλοποίησης «Phoenix» στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής». Η αίτηση αφορά την παροχή εγγύησης από το ελληνικό Δημόσιο για ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής αξίας έως €1 δισ. Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει και αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής» της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων με κωδική ονομασία «Vega», ύψους έως €5δισ.