Εναν χρήσιμο οδηγό με τις υποχρεώσεις που έχουν οι εργοδότες απέναντι στον ΕΦΚΑ παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ».

Πότε υφίσταται η υποχρέωση απογραφής μου στο Μητρώο Εργοδοτών του ΕΦΚΑ;

Κάθε εργοδότης που απασχολεί πρόσωπο ή πρόσωπα με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής υποχρεούται να απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών ΕΦΚΑ.

Πού θα πρέπει να απευθυνθώ για να απογραφώ στο Μητρώο Εργοδοτών του ΕΦΚΑ;

Ο εργοδότης υποβάλλει την αίτηση απογραφής στο Υποκατάστημα Μισθωτών ΕΦΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής του.

Αν ο εργοδότης διατηρεί περισσότερες εγκαταστάσεις (παραρτήματα) εντός ή εκτός της ασφαλιστικής περιοχής του Υποκαταστήματος Μισθωτών ΕΦΚΑ που υπάγεται η έδρα του, στις οποίες απασχολεί προσωπικό, υποχρεούται να τις δηλώσει στο Υποκατάστημα της έδρας του.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την απογραφή μου στο μητρώο εργοδοτών;

α) Για φυσικό πρόσωπο: φωτοαντίγραφα της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της οικείας ΔΟΥ (ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου στοιχείου, από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ του) και της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εργοδότη.

β) Για μη φυσικό πρόσωπο: φωτοαντίγραφα της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της οικείας ΔΟΥ (ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου στοιχείου, από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ του) και των δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων ή των διαβατηρίων των προσώπων που διοικούν/ εκπροσωπούν την επιχείρηση.

Επιπλέον, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης απαιτούνται:

Για ΟΕ και ΕΕ: φωτοαντίγραφα του εταιρικού, που κατατέθηκε στο οικείο Πρωτοδικείο.

Για ΕΠΕ: φωτοαντίγραφα καταστατικού και ΦΕΚ (περίληψη δημοσίευσης καταστατικού).

Για ΑΕ: φωτοαντίγραφα καταστατικού και ΦΕΚ (περίληψη δημοσίευσης καταστατικού) ή της ανακοίνωσης καταχώρησης, στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) της Υπηρεσίας του υπουργείου Εμπορίου της αρμόδιας νομαρχίας, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Μπορεί οι ελεγκτές να προβούν στην επιβολή προστίμων κατόπιν διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου εάν πρωτίστως δεν με έχουν καλέσει για να τους δώσω εξηγήσεις;

Σύμφωνα με τη διοικητική αρχή της προηγούμενης ακρόασης, πριν εκδοθεί σε βάρος σας δυσμενή για εσάς διοικητική πράξη, θα πρέπει να έχετε πρώτα κληθεί για να ενημερωθείτε σχετικώς, παρέχοντας τις απαιτούμενες εξηγήσεις.

Μου επιβλήθηκε ΠΕΠ από τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ χωρίς να με καλέσουν προηγουμένως για παροχή εξηγήσεων. Είναι άκυρη η πράξη αυτή;

Στην περίπτωση του προστίμου της ΠΕΠ και κατ΄εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4255/14 (Φ. 11321/11115/802/2-6-14) τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώσουν τη μη αναγραφή εργαζόμενου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού επιβάλλουν το πρόστιμο της ΠΕΠ, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.

Εάν ασκήσω προσφυγή κατά του προστίμου της ΠΕΠ, πότε αρχίζει η προθεσμία των 10 ημερών για την καταβολή του εν λόγω προστίμου, προκειμένου να μου χορηγηθεί η έκπτωση του 30%;

Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας που σας κοινοποιήθηκε το εν λόγω πρόστιμο.

Εάν διενεργηθεί τακτικός έλεγχος στην επιχείρησή μου, τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ μπορούν να επανέλθουν για το ίδιο χρονικό διάστημα με νεώτερο έλεγχο;

Τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ και μετά τη διενέργεια τακτικού ελέγχου μπορούν να επανέλθουν και να διενεργήσουν εκ νέου έλεγχο χωρίς να ζητήσουν τα στοιχεία που έχουν ήδη ελεγχθεί, μόνο εφόσον προκύψει κάποιο νεώτερο στοιχείο όπως λ.χ. καταγγελία ασφαλισμένου για την εν λόγω περίοδο.


Με ποιο τρόπο υποβάλλεται η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ);

Η υποβολή των ΑΠΔ (κανονικές ή συμπληρωματικές - εμπρόθεσμες) κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου, τον επόμενο ή μεθεπόμενο (Δημόσιο) μήνα από αυτόν της απασχόλησης, στις ημερομηνίες υποβολής που αναφέρονται στο σχετικό Γενικό Εγγραφο κάθε φορά σε μηνιαία βάση (για το έτος 2018 οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ' αριθμ. Δ. ΕΙΣΦ. Μ. /757/1640565/19.12.2017 Γενικό Εγγραφο).

Κατ' εξαίρεση, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο ή σε έντυπη μορφή στο αρμόδιο υποκατάστημα Μισθωτών ΕΦΚΑ από τους εργοδότες που:

 - Είναι διαχειριστές κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.).

 - Εκτελούν δημόσια οικοδομοτεχνικά έργα με αυτεπιστασία ή με ανάθεση, οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρεις εργαζομένους.

 - Εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά και τεχνικά έργα με αυτεπιστασία.