Οδηγίες για την διαδικασία υποβολής ενδικοφανών προσφυγών Μέτρου 13 για την εξισωτική αποζημίωση για το 2022 παρέχει με εγκύκλιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών μηχανογραφικών ελέγχων, ολοκληρώθηκε για το έτος αιτήσεων 2022 η επεξεργασία των υποβληθέντων αιτήσεων στήριξης και η σύνταξη των πινάκων παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωµής, καθώς και των πινάκων με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης/πληρωµής του Μέτρου 13. Κατά των πινάκων παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης που διαμορφώνονται από τα αποτελέσματα αυτής,  οι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή.

Οι προσφυγές υποβάλλονται εντός δέκα εργασίμων ημερών, στην διεύθυνση https://eae.opekepe.gov.gr/landing-page απ’ ευθείας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει την υποβληθείσα προσφυγή του όσες φορές το επιθυμεί, εντός της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής ενδικοφανών προσφυγών

Η φόρμα υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής είναι προσωποποιημένη και εμφανίζει ανά υπομέτρο τους κωδικούς απόρριψης που αφορούν το συγκεκριμένο χρήστη.

Να σημειωθεί ότι οι χρήστες που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης και έχουν απορριφθεί σε παραπάνω από ένα υπομέτρο, πρέπει να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή για κάθε υπομέτρο χωριστά

Η ενδικοφανής προσφυγή δύναται να αφορά:

  • Σε επαναξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης μέσω της ισχύουσας διαδικασίας.
  • Σε ένσταση κατά ενός ή περισσοτέρων κωδικών απόρριψης.

Τέλος σημειώνεται ότι βάσει των διατάξεων που διέπουν το Μέτρο η υπαγωγή σε καθεστώς ενίσχυσης και συνακόλουθα το δικαίωμα λήψης στήριξης (οικονομικής ενίσχυσης) στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2021 προϋποθέτει την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης/δικαιούχων από το Φορέα Εφαρμογής.

Ως εκ τούτου για το διάστημα προ της υποβολής της αίτησης ένταξης (πρώτη υποβολή ΕΑΕ), δεν μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις για μη εκπλήρωση υποχρεώσεων των γεωργών λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, καθ΄ όσον δεν έχει γίνει ανάληψη των υποχρεώσεων οι οποίες συνδέονται με τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο με όλη τη διαδικασία ΕΔΩ