Σε νέα συμφωνία για την πώληση μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου στην τσεχική APS Investments προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο Arctos, το οποίο αποτελείται από καταγγελμένα μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά δάνεια και οφειλές πιστωτικών καρτών συνολικής πιστωτικής απαίτησης ύψους 2,238 δισ. ευρώ ή μεικτής λογιστικής αξίας 385 εκατ. ευρώ. Το τίμημα ανέρχεται στο 5% του 1 δισ. ευρώ ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου, ενώ η επίπτωση της πώλησης στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 αναμένεται να είναι θετική κατά 4 μονάδες βάσης. Επιπλέον, θα μειώσει κατά 30 μονάδες βάσης τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE).