Για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ο Δήμος Κω προτίθεται να προσλάβει συνολικά 68 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών. Ειδικότερα, προκηρύσσονται οι εξής ειδικότητες:
* 55 εργάτες καθαριότητας ΥΕ
* 11 οδηγοί απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ΔΕ
* 1 χειριστή μηχανημάτων έργου (πολυμηχάνημα Ομάδας Β" 4ης ειδικότητας) ΔΕ
* 1 χειριστή μηχανημάτων έργων (φορτωτής Ομάδας Α" 1ης ειδικότητας) ΔΕ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως (ή με εξουσιοδότηση) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κω, Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 85300, Κως, Νομός Δωδεκανήσου (τηλ.: 2242360481, 489).
Οπως διευκρινίζεται και στην προκήρυξη, στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέξουν καθώς κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία και μόνο αίτηση και για θέσεις μιας και μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.