Προθεσμία 10 ημερών στις Τοπικές και Γενικές Οργανώσεις Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ – ΓΟΕΒ) για να διακανονίσουν τους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ, δίνει η Δημόσια Επιχείρηση. Τα χρέη συγκεκριμένων συνεταιριστικών οργανώσεων που έχουν συστήσει τις ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ για τη διαχείριση αρδεύσεων έχουν ανέλθει σε 40 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ τις καλεί ώστε μέχρι τις 12 Ιουνίου να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα ποσά για την προκαταβολή και τον διακανονισμό των οφειλών τους. Μέχρι τις 12 Ιουνίου η εταιρεία αναστέλλει όλες τις αποκοπές ηλεκτρικής ενέργειας και θα γίνεται άμεσα επανασύνδεση των παροχών που είναι κομμένες.