Παρατείνεται μέχρι τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για την υποβολή από τις τράπεζες των στοιχείων του 2018 στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών. Τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πλήθος πληροφοριών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που αφορούν:
n Λογαριασμούς θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια).
n Καταθετικούς λογαριασμούς.
n Ασφαλιστήρια συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια προσόδων.
n Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον δηλωτέο λογαριασμό.
n Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον δηλωτέο λογαριασμό κατά το έτος αναφοράς.