Ξεκινά το επόμενο διάστημα η υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 4K/2018, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά 103 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Επισημαίνεται πως οι θέσεις είναι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Σημειώνεται πως πρόκειται για την πρώτη μεγάλη προκήρυξη που… βγαίνει στον αέρα μετά τη μεγάλη προκήρυξη 3Κ/2018 που αφορά τις 8.166 μόνιμες σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων.
Οι φορείς στους οποίους πρόκειται να απασχοληθούν με τη νέα προκήρυξη είναι η Ανώνυμη Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης – ΕΥΔΑΠ ΑΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (που υπάγεται στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων), η Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ (που υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών), το Ελεγκτικό Συνέδριο (που υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ, το Λιμενικό Ταμείο Νομού Φωκίδας και ο Οίκος Ναύτου – φορείς που υπάγονται στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ειδικότερα, από τις 103 θέσεις οι 91 αφορούν την ΕΥΔΑΠ, δύο τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, μία το Ελεγκτικό Συνέδριο, δύο τον Οίκο Ναύτου, τέσσερις την Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου, δύο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και μία το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας.
Οι ειδικότητες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που προκηρύσσονται είναι: αποθηκάριοι, βοηθητικό προσωπικό, επιμελητές – κλητήρες, εργάτες, εργάτες γενικών καθηκόντων, προσωπικό καθαριότητας καθώς και φύλακες.
Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης 4Κ/2018, οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών. Ετσι, απαιτείται απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή άλλος ισότιμος τίτλος χωρών του εξωτερικού ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλος ισότιμος τίτλος του εξωτερικού ή απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή τέλος ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά στις 30 Απριλίου και λήγει την Τρίτη 15 Μαΐου και ώρα 14:00.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν με συστημένη επιστολή την αίτηση με τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη
4Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510