Δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για μόνιμο προσωπικό είναι έτοιμες για υποβολή αιτήσεων. Πρόκειται για προσλήψεις σε δύο φορείς του Δημοσίου και αφορούν συνολικά 251 άτομα.
Ειδικότερα, «άνοιξε» στα τέλη της περασμένης εβδομάδας η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων του ΑΣΕΠ για τις 42 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
Πρόκειται για 19 άτομα Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ, 3 άτομα Διοικητικού – Λογιστικού ΤΕ, 3 άτομα Δημοσιών Σχέσεων και Επικοινωνίας ΤΕ, 6 άτομα Πληροφορικής ΤΕ, 9 άτομα Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ και 2 επιμελητές ΥΕ.
Σημειώνεται πως το προσωπικό του κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ πρόκειται να απασχοληθεί μεταξύ άλλων με την υποβοήθηση των κλιμακίων κατά τη διαχείριση και την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και των λοιπών ένδικων βοηθημάτων που ασκούνται ενώπιον της ΑΕΠΠ, τη διαχείριση των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της ΑΕΠΠ και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και τον χειρισμό θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΕΠΠ. Παράλληλα, οι υποψήφιοι για τις θέσεις του κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού ΤΕ αναμένεται να απασχοληθούν κυρίως με την οργάνωση, τη λειτουργία και την παρακολούθηση του λογιστηρίου, την τήρηση των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία στοιχείων και διαδικασιών, τη μέριμνα για τη σύνταξη, έγκριση, εκτέλεση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την οικονομική διαχείριση και διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στους έως την Παρασκευή 27 Απριλίου και ώρα 14.00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Σε λίγες μέρες αρχίζει και ο διαγωνισμός για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ 209 ατόμων στην Ανώνυμη Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
Πρόκειται για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και αφορά 71 θέσεις Πανεπιστημιακής, 41 θέσεις Τεχνολογικής και 97 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης είναι αναλυτές προγραμματιστές, διοικητικοί, μηχανικοί περιβάλλοντος, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, ηλεκτρονικοί μηχανικοί, μηχανικοί μεταλλειολόγοι – ορυκτών πόρων, μηχανολόγοι μηχανικοί, οικονομικοί, πολιτικοί μηχανικοί, στατιστικοί, τοπογράφοι μηχανικοί, χημικοί.
Στην κατηγορία της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης οι ειδικότητες είναι οι εξής: διοικητικοί, οικονομικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρονικοί μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, προγραμματιστές, τοπογράφοι μηχανικοί. Οσον αφορά τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτές θα είναι γραμματείς, ηλεκτρολόγοι, προσωπικό δομικών έργων, καταμετρητές, μηχανολόγοι, οδηγοί C κατηγορίας, οδηγοί C, D κατηγορίας, προσωπικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνίτες αυτοκινήτων.
Επισημαίνεται πως η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά την Τετάρτη 18 Απριλίου και λήγει την Πέμπτη στις 3 Μαΐου και ώρα 14.00. Την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι υποψήφιοι καλούνται να τη στείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2018
ΤΘ 14308
Αθήνα ΤΚ 115 10
αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ της οποίας θέσεις διεκδικούν.