Επίπτωση στην καθαρή θέση του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας κατά 1,45 δισ. ευρώ  αναμένεται ότι θα έχει η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΠΧΑ 9) από την 1η Ιανουαρίου 2018 που επιφέρει αλλαγές οι οποίες αφορούν  στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων, στην απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και τη λογιστική αντιστάθμιση.
Ειδικότερα όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της τράπεζας, η επίπτωση αυτή οφείλεται στις αλλαγές των διατάξεων απομείωσης κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ  και στις νέες διατάξεις ταξινόμησης και επιμέτρησης κατά περίπου 0,25 δισ. ευρώ. Η επίπτωση των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 την 1 Ιανουαρίου 2018 εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των σωρευμένων προβλέψεων απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών του Ομίλου περίπου 10,7%.