Προσωπικό για απασχόληση σε έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αναζητά η εταιρεία Enviroplan ΑΕ, η οποία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου και μηχανικού και ειδικεύεται σε μελέτες και έρευνα σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και σε πάσης φύσεως τεχνικά και αναπτυξιακά έργα.
Ειδικότερα, επιθυμεί να προσλάβει μηχανολόγο μηχανικό / ηλεκτρολόγο μηχανικό, μηχανικό διοίκησης και επίβλεψης έργων για την επίβλεψη κατασκευαστικών έργων στα Δυτικά Βαλκάνια, ειδικό σε θέματα κλιματικής αλλαγής, στέλεχος τμήματος έρευνας και ανάπτυξης, πολιτικό μηχανικό, περιβαλλοντολόγο που θα απασχολείται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα στέλεχος για το τμήμα διεθνών έργων.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του μηχανολόγου μηχανικού πρέπει εκτός από το αντίστοιχο πτυχίο να έχουν εμπειρία και προϋπηρεσία στην εκπόνηση Η/Μ μελετών για κτιριακά και έργα υποδομές, ενώ θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε περιβαλλοντικά ή και ενεργειακά έργα.
Για τη θέση του μηχανικού διοίκησης και επίβλεψης έργων οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο τοπογράφου ή χημικού ή μηχανολόγου ΑΕΙ/ΤΕΙ. Επίσης εμπειρία σε θέση project manager ή μηχανικού εργοταξίου.
Πτυχίο στον κλάδο φυσικής, χημείας, περιβάλλοντος ή μηχανικής, καθώς και αντίστοιχο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του ειδικού σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σε συναφή ειδίκευση πρέπει να έχουν και οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του στελέχους τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Αντίστοιχο πτυχίο πρέπει να έχουν και οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις του πολιτικού μηχανικού και του περιβαλλοντολόγου.
Για όλες τις θέσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, Autocad κ.ά.) και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Βιογραφικά γίνονται δεκτά στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.enviroplan.gr/lang_en/news/career/