Τα όργανα της ΕΕ αναζητούν ταλαντούχους πτυχιούχους και νέους επαγγελματίες για να καλύψουν πάνω από 100 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.
Για τον σκοπό αυτόν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού διοργανώνει γραπτό διαγωνισμό.
Ο διαγωνισμός αυτός είναι γενικών καθηκόντων, που σημαίνει ότι δεν αφορά μία συγκεκριμένη θέση, αλλά απευθύνεται σε υποψηφίους ικανούς να εργάζονται σε οποιονδήποτε τομέα των πολιτικών της ΕΕ.
Οσοι προσληφθούν στον συγκεκριμένο βαθμό μέσω αυτού του διαγωνισμού θα απασχολούνται ως μέρος μιας ομάδας σε έναν από τους παρακάτω τομείς καθηκόντων των οργάνων της ΕΕ: χάραξη πολιτικών, παραγωγή έργου και διαχείριση πόρων.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 8 Μαρτίου και λήγει στις 10 Απριλίου, ενώ δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι οι υπήκοοι των χωρών – μελών της ΕΕ.
Ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός με τον οποίο ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους ως διοικητικοί υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με μισθό 4.384 ευρώ και 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Οι επιτυχόντες θα εργάζονται κυρίως στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).
Επιπλέον χρειάζεται να έχουν πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές, τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα / πτυχίο. Φοιτητές στο τελευταίο έτος των πανεπιστημιακών τους σπουδών (πτυχίο μπάτσελορ) μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό εφόσον πρόκειται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2018.
Η αίτηση υποψηφιότητας αποτελείται από δύο τμήματα.
Κατά τη συμπλήρωση του πρώτου τμήματος, θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να επιβεβαιώσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό και να αναφέρουν τις γνώσεις τους σχετικά με οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ, την οποία κατέχουν σε επίπεδο B2 ή ανώτερο (πρέπει να δηλωθούν τουλάχιστον δύο γλώσσες).
Στο δεύτερο τμήμα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας στη δεύτερη γλώσσα που έχουν επιλέξει, ενώ θα κληθούν να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα ή την επαγγελματική πείρα που διαθέτουν.
Στη συνέχεια, θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μια σειρά δοκιμασιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε ένα από τα διαπιστευμένα κέντρα της EPSO.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, δημιουργώντας ατομική μερίδα στην EPSO. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http: //jobs.eu-careers.eu.