Το πρώτο βήμα έγινε. Οι πλειστηριασμοί πέρασαν πια στην ηλεκτρονική εποχή. Γίνονται αποκλειστικά με ένα κλικ μακριά από τις αίθουσες των ειρηνοδικείων.
Την Πρωτομαγιά θα γίνει και το επόμενο βήμα. Τότε θα ξεκινήσουν και οι πλειστηριασμοί για οφειλές προς την Εφορία οι οποίοι θα εκτελούνται μέσω των υπολογιστών των συμβολαιογράφων που έχουν πιστοποιηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.  
Για όσους χρωστάνε στην Εφορία και δεν φροντίσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι προστασία ανάλογη των όσων προβλέπει ο νόμος Κατσέλη δεν υπάρχει. Οι κατασχέσεις ακινήτων επιτρέπονται για οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των  500 ευρώ ανεξάρτητα αν η κατοικία που κατάσχεται είναι η κύρια και μοναδική κατοικία του οφειλέτη. Η κατάσχεση είναι το πρώτο στάδιο και συνοδεύεται συνήθως με εγγραφή υποθήκης. Μετά ακολουθεί ο πλειστηριασμός του κατασχεμένου ακινήτου. Σε αυτό το στάδιο, ο οφειλέτης μπορεί να παγώσει τον πλειστηριασμό εάν επικαλεστεί την εγκύκλιο 1055/2010 και αποδείξει ότι το κατασχεθέν ακίνητο αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία. Ωστόσο όπως λένε στελέχη της Φορολογικής Διοίκησης, το τοπίο είναι θολό καθώς οι οδηγίες δεν ορίζουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρια.
Ειδικότερα, η εγκύκλιος ορίζει ότι η κύρια κατοικία για την οποία ζητεί ο οφειλέτης να παγώσει ο πλειστηριασμός  πρέπει να καλύπτει τις στοιχειώδεις στεγαστικές ανάγκες, χωρίς να προβλέπεται ρητώς πώς υπολογίζονται αυτές.
Οσον αφορά την αξία αυτής της κατοικίας, η εγκύκλιος ορίζει ότι δεν πρέπει να απέχει σημαντικά από τα όρια απαλλαγής πρώτης κατοικίας από τον φόρο μεταβίβασης (σήμερα ανέρχεται σε  250.000 ευρώ για ένα ζευγάρι), χωρίς να υπάρχει η παραμικρή εξειδίκευση του όρου «σημαντικά» ενώ θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη έκθεση του εφόρου.
Πάντως τα τελευταία χρόνια οι πλειστηριασμοί ακινήτων που γινόταν για χρέη προς το Δημόσιο μετριόνταν στα δάχτυλα. Το 2016 έγιναν μόνο 11 και άλλοι 9 το 2017. Αυτό τώρα αυτό αλλάζει αν και μέχρι να φθάσει ένα ακίνητο να βγει στο ηλεκτρονικό σφυρί μεσολαβεί αρκετός χρόνος.
ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις που έγιναν στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ισχύουν πλέον τα εξής:
1Τιμή εκκίνησης: Στα προγράμματα πλειστηριασμών ακινήτων που εκδίδονται μετά την 17.1.2018 και αφορούν κατασχέσεις που είτε έχουν επιβληθεί πριν από την 18.1.2018, είτε επιβάλλονται μετά την 18.1.2018 η τιμή πρώτης προσφοράς επαναπροσδιορίζεται ή προσδιορίζεται στην εμπορική αξία αυτών. Και πώς προσδιορίζεται αυτή η εμπορική αξία; Φυσικά με τους ειδικούς εκτιμητές. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, μετά από έρευνα στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών όπως  αυτό είναι δημοσιευμένο στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών, προβαίνει σε τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την κρίση του, με πιστοποιημένους εκτιμητές της περιφέρειας του τόπου όπου βρίσκεται το προς κατάσχεση ή προς πλειστηριασμό ακίνητο ή και άλλης περιφέρειας, διερευνώντας τη δυνατότητα συνεργασίας για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου. Προς τούτο γνωστοποιεί στον εκτιμητή τα στοιχεία του ακινήτου, την προβλεπόμενη αμοιβή καθώς και απορρέουσες υποχρεώσεις. Εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιον εκτιμητή, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Μετά τη λήψη γραπτής αποδοχής της ανωτέρω Πρόσκλησης (η οποία δυνατόν να αποστέλλεται και με ηλεκτρονικά μέσα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας), ο προϊστάμενος αποστέλλει το έντυπο διορισμού στον πιστοποιημένο εκτιμητή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε κάθε περίπτωση πάντως, απαιτείται η υπογραφή του τελικού εντύπου διορισμού εκ μέρους του πιστοποιημένου εκτιμητή.
2 Πρόγραμμα πλειστηριασμού: Οι περιλήψεις προγραμμάτων πλειστηριασμών δημοσιεύονται ηλεκτρονικά. Το πρόγραμμα πλειστηριασμού θα κοινοποιείται και θα δημοσιεύεται τουλάχιστον σαράντα ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό αντί των τριών ημερών (επί κινητών) ή είκοσι ημερών (επί ακινήτων), που ίσχυε κατά περίπτωση.
3Πλειστηριασμός κινητών (αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, έργα τέχνης κλπ): Η περίληψη του  προγράμματος πλειστηριασμού περιλαμβάνει ιδίως το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη, καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου αυτού και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την επωνυμία και τον ΑΦΜ, περιγραφή των κατασχεθέντων κινητών, την τιμή της πρώτης προσφοράς, το ποσό για το οποίο εκδίδεται το πρόγραμμα, το όνομα του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού.
  
4Πλειστηριασμός ακινήτων: Η περίληψη του προγράμματος πλειστηριασμού περιλαμβάνει ιδίως το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη, καθώς και τον ΑΦΜ αυτού και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την επωνυμία και τον ΑΦΜ, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου που κατασχέθηκε κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, μνεία των υποθηκών ή προσημειώσεων που υπάρχουν επάνω στο ακίνητο, την τιμή της πρώτης προσφοράς, το ποσό για το οποίο εκδίδεται το πρόγραμμα, το όνομα του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού.
5Καταβολή εγγύησης. Για να λάβει κάποιος μέρος στον πλειστηριασμό θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα (www.eauction.gr), να έχει υποβάλει την απαιτούμενη δήλωση συμμετοχής και να έχει καταβάλει την εγγύηση δύο εργάσιμες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Η κατάθεση της εγγύησης γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό του συμβολαιογράφου.
6Ημέρες και ώρες πλειστηριασμού: Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμες ημέρες, Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 ή από τις 14:00 έως τις 18:00.  Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η έως 31η Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες όπου διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αεροσκάφη και για πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά. Η απαγόρευση διενέργειας του πλειστηριασμού από 1η έως 31η Αυγούστου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για πλοία και αεροσκάφη.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από