Η Επιτροπή Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφαση 392/13 απέρριψε αίτηση αναστολής που είχαν υποβάλει ο πρώην δικηγόρος της ΕΡΤ Γεώργιος Κόκκας και το Ελληνικό Κίνημα Αμεσης Δημοκρατίας.

Ζητούσαν να ανασταλεί η υπουργική απόφαση για την κατάργηση της ΕΡΤ και την λύση των εργασιακών συμβάσεων όπως και μεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις σχετικά με την πρόσληψη του ειδικού διαχειριστή, τις διαδικασίες προσλήψεων κλπ.

Η Επιτροπή Αναστολών έκρινε ότι με βάση τις υπουργικές αποφάσεις επιχειρείται ο εξορθολογισμός της λειτουργίας και του κόστους οργάνωσης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και συνεπώς οι σχετικές πράξεις που έχουν κανονιστικό χαρακτήρα έχουν εκδοθεί για συγκεκριμένους λόγους δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι κατά τον βάσιμο σχετικό ισχυρισμό του δημοσίου κωλύουν τη χορήγηση αναστολής ως πρoς την κατάργηση της ΕΡΤ και των θυγατρικών της εταιριών καθώς και τη λύση των συμβάσεων έργου ή εργασίας. 

Παράλληλα δέχτηκε ότι δεν υφίσταται ανεπανόρθωτη βλάβη του αιτούντος η οποία είναι κατ’ αρχήν επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως των αιτήσεων ακυρώσεως που συζητούνται στην ολομέλεια του ΣτΕ στις 27/09/13.