Έντεκα απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις για το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων.

1. Ποια είναι τα οφέλη από τη νέα τιμολόγηση των φαρμάκων;

Με το νέο Δελτίο Τιμών, η μεσοσταθμική μείωση των τιμών που επιτυγχάνεται είναι της τάξεως του 20%, ενώ η συνολική εξοικονόμηση δαπάνης για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς θα φθάσει τα 1,2 δις. ευρώ σε ετήσια βάση. Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνονται στο ακέραιο οι αρχικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για μια μεταρρυθμιστική τομή στο χώρο του φαρμάκου. Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα διαφανές και αδιάβλητο σύστημα διαρκούς αναπροσαρμογής των τιμών, ανάλογα με την εξέλιξή τους στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Πώς φθάσαμε στις νέες τιμές των φαρμάκων; Από ποιες χώρες της Ε.Ε. αντλήθηκαν στοιχεία για την ανατιμολόγηση;

Για την έκδοση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων χρησιμοποιήθηκαν πηγές και από τις 22 χώρες - μέλη της Ε.Ε., στις οποίες υπάρχουν και δημοσιεύονται επίσημα στοιχεία τιμών. Στις χώρες αυτές συμπεριλαμβάνονται και φθηνότερες χώρες οι οποίες ουδέποτε χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν, όπως η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Λετονία κ.α..

Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της πιστότητας των δεδομένων, το Παρατηρητήριο Τιμών Φαρμάκων άντλησε στοιχεία από τους επίσημους φορείς των χωρών αυτών. Όλα τα σχετικά στοιχεία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ().

Η νέα διαδικασία και μεθοδολογία που ακολουθήθηκε έρχεται σε αντιδιαστολή με το προηγούμενο σύστημα τιμολόγησης, όπου χρησιμοποιούνταν στοιχεία μόνο από τέσσερις με πέντε χώρες - μέλη, που σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα ήταν οι ακριβότερες!

3. Πώς διαμορφώθηκε η νέα μεθοδολογία για την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων.

Ύστερα από συνεργασία με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με φορείς άλλων κρατών, αλλά και με εξειδικευμένους επιστήμονες των οικονομικών της Υγείας, διαμορφώθηκε η μεθοδολογία, που αποκρυσταλλώνει ένα από τα πιο διαφανή και αντικειμενικότερα συστήματα παγκοσμίως.

Σκοπός της νέας μεθοδολογίας, είναι οι συγκρίσεις των φαρμακευτικών προϊόντων στις χώρες - μέλη της ΕΕ για την έκδοση τιμών να γίνονται με όλες τις απαραίτητες παραμέτρους που διασφαλίζουν τη χαμηλότερη δυνατή τιμή (π.χ. σύγκριση με φάρμακα διαφορετικής ονομασίας, αλλά ίδιας δραστικής ουσίας και περιεκτικότητας, αναγωγή από όλες τις συσκευασίες στην πιο φθηνή κ.α.).

Οι λεπτομέρειες δε, που σχετίζονται με την εφαρμογή της, δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ () και εξειδικεύονται από την Αγορανομική Διάταξη 08/10, είναι δηλαδή διαφανείς και μπορούν να κριθούν ανοικτά από όλους τους πολίτες. Η νέα μεθοδολογία για την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων είναι απόρροια της προσπάθειας για την αλλαγή ενός καθεστώτος αδιαφάνειας και μεροληπτικής λειτουργίας του συστήματος τιμολόγησης, η οποία στοίχιζε ετησίως στα ασφαλιστικά ταμεία πάνω από 1,2 δις. ευρώ το χρόνο.

4. Η Αγορανομική Διάταξη 08/10 είναι σύμφωνη με το υπάρχον νομικό πλαίσιο (Ν.3840/10);

Με την Α.Δ. 08/10 εισάγονται αλλαγές και προσθήκες τεχνικού χαρακτήρα, που κρίθηκαν ως απολύτως αναγκαίες για την πλήρη και χωρίς εκπτώσεις εφαρμογή του νέου συστήματος τιμολόγησης. Υπενθυμίζεται, ότι με βάση τις ίδιες διατάξεις έχει ήδη αποσταλεί στο ΣτΕ και σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. Σημειώνεται ότι, χωρίς τις ειδικότερες προβλέψεις για τον τρόπο σύγκρισης των συσκευασιών, τον τρόπο επιλογής των φαρμακευτικών προϊόντων, τη διαδικασία επιλογής των ισοτιμιών κ.α., θα ελλόχευε ο κίνδυνος επανάληψης των σφαλμάτων
του παρελθόντος.

Το ΥΠΟΙΑΝ, κατανοώντας τη σημασία του εγχειρήματος, παρέδωσε έγκαιρα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων προσχέδιο της Α.Δ. για διαβούλευση και τυχόν αλλαγές, κάποιες από τις οποίες ενσωματώθηκαν στο σώμα της τελικής διάταξης. Ισχυρισμοί και αθεμελίωτες αιτιάσεις, περί μη εφαρμογής του νέου συστήματος τιμολόγησης, εκτός του ότι στερούνται επιχειρημάτων, προδίδουν άγνοια και πιθανόν υποκρύπτουν διαθέσεις υπονόμευσης της συλλογικής προσπάθειας για δραστική μείωση των φαρμακευτικών δαπανών.

5. Για πιο λόγο με την ΑΔ 08/10 επιβλήθηκαν ανώτατα όρια στις μεταβολές τιμών των φαρμάκων; Κινδυνεύουν από τις νέες τιμές τα φθηνά, αξιόπιστα φάρμακα;

Η επιβολή του πλαφόν αποτελεί αναγκαίο μεταβατικό μέτρο για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης στις νέες, μειωμένες τιμές, και θα ισχύσει μέχρι και την έναρξη λειτουργίας της λίστας συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων, αλλά και του νέου συστήματος συνταγογράφησης.

Με την επιβολή του πλαφόν διασφαλίζουμε ότι: α) Αποφεύγεται ακραία αύξηση τιμών σε φάρμακα, όπου με βάση τις τιμές αναφοράς από τις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιβά λλονταν αυξήσεις πολύ μεγαλύτερες από 10%, β) Αποφεύγεται η υποκατάσταση φθηνών και αξιόπιστων φαρμακευτικών προϊόντων από αντίστοιχα ακριβότερα (όπως έχει κατ' επανάληψη συμβεί στο παρελθόν), υψηλό κόστος για τα ταμεία και τους καταναλωτές.

6. Η επιβολή πλαφόν είναι σύμφωνη με το νέο θεσμικό πλαίσιο τιμολόγησης;

Η δυνατότητα της επιβολής πλαφόν με την έκδοση Α.Δ., αποτελεί προϊόν
νομοθετικής εξουσιοδότησης, όπως αυτή προβλέπεται τόσο από τις διατάξεις του
Αγορανομικού Κώδικα (άρθρο 1 του Ν.136/46), όσο επίσης και από τον Ν.3845/10
περί εφαρμογής του Μνημονίου. Βάσει και του τελευταίου, η ΥΠΟΙΑΝ
εξουσιοδοτείται, για την προστασία των καταναλωτών και την ομαλή λειτουργία των
αγορών, να λάβει έκτακτα μέτρα για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.
Συνεπώς οιαδήποτε συζήτηση ανακινείται για το θέμα στερείται νομικού και
ουσιαστικού ερείσματος.

7. Η διαδικασία αντιστοίχησης των σκευασμάτων της ευρωπαϊκής με τα αντίστοιχα
που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά έγινε με τρόπο που να διασφαλίζει ότι
οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές;

Αυτό ακριβώς ήταν ο λόγος για την ανάπτυξη της νέας μεθοδολογίας τιμολόγησης: μέσα από τις συγκρίσεις με τις τιμές στις άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε., να οδηγηθούμε στην επιλογή εκείνων, που θα εξυπηρετούν την προσπάθεια μεγιστοποίησης της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης.

Το σκεπτικό είναι απλό: μετά την ανεύρεση όλων των φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ε.Ε. (περίπου 240.000), αυτά αντιστοιχίζονται (βάσει ονομασίας, μορφής, περιεκτικότητας) με τα σκευάσματα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Η σύγκριση γίνεται, αφού επιλεγεί σε κάθε περίπτωση εκείνο το προϊόν που οδηγεί στην χαμηλότερη τιμή. Η διαδικασία αυτή, εκτός της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας, οδηγεί επίσης σε πολύ χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα.

8. Από το καινούριο σύστημα τιμολόγησης ποιοι τελικά ευνοούνται; Μήπως κερδίζουν οι πολυεθνικές εταιρείες και πιέζονται αδικαιολόγητα οι ελληνικές; Κατηγορηματικά όχι! Η εφαρμογή του νέου συστήματος τιμολόγησης αποτελεί τον ένα από τους τρεις πυλώνες της πολιτικής για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία έχει ως βασικό στόχο την μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, με την υποκατάσταση της συνταγογράφησης ακριβών πρωτοτύπων φαρμάκων από αντίγραφα, ένα σημαντικό μέρος των οποίων παράγεται από τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες.

Ειδικότερα, η υιοθέτηση του μεταβατικού μέτρου του ελέγχου της συνταγογράφησης και της αποζημίωσης φθηνότερων φαρμάκων για τις ίδιες παθήσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία, παράλληλα με την εφαρμογή σε λίγους μήνες της λίστας συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων με τιμή αναφοράς, δίνεται η δυνατότητα αύξησης του μεριδίου των αντιγράφων φαρμακευτικών προϊόντων, κάτι που οδηγεί σε σημαντική στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας.

Άλλωστε, για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την εφαρμογή της λίστας έχει επιβληθεί ανώτατο ποσοστό μείωσης, ώστε να προσαρμοσθούν οι επιχειρήσεις ομαλά στο νέο σύστημα τιμολόγησης.

9. Με ποια διαδικασία αξιολογήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι παρατηρήσεις - ενστάσεις των φαρμακευτικών εταιρειών;

Το ΥΠΟΙΑΝ, έχοντας διαγνώσει την ανάγκη προσαρμογής και βελτίωσης του νέου συστήματος τιμολόγησης, προέβη το προηγούμενο διάστημα σε ανακοινώσεις των νέων τιμών των φαρμάκων προς τις ίδιες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να υποβληθούν τυχόν παρατηρήσεις ως προς την μεθοδολογία αναγωγής, τις πηγές κ.ο.κ., έτσι ώστε να εξεταστούν έγκαιρα, πριν την έκδοση του επίσημου δελτίου τιμών.

Κατόπιν τούτου, μετά και την έκδοση του νέου δελτίου τιμών, το οποίο τίθεται σε από τις 06/09/2010, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν ενστάσεις, αναφορικά με την τιμή που δόθηκε στο φαρμακευτικό προϊόν τους. Οι ενστάσεις αυτές θα εξεταστούν κατά την έκδοση του διορθωτικού δελτίου τιμών, κατόπιν και της εισήγησης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων. Πρόκειται, δηλαδή, για μια απολύτως διαφανή διαδικασία αντιμετώπισης των ενστάσεων και παρατηρήσεων, με σημαντικές ασφαλιστικές δικλίδες για την αποφυγή σφαλμάτων.

10. Για ποιο λόγο δεν ανακοινώθηκαν όλες οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων
μαζί;

Κατά τη διάρκεια της ανατιμολόγησης, για ένα μικρό μέρος του συνόλου των φαρμάκων (περίπου 3-4% του συνολικού τζίρου) παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω έρευνας και έλεγχου. Για τα φάρμακα αυτά οι αντιστοιχήσεις ήταν μη ικανοποιητικές, είτε γιατί δεν είχαν δοθεί από τις φαρμακευτικές εταιρείες οι διαφορετικές ονομασίες που κυκλοφορούν στο εξωτερικό, είτε γιατί πρόκειται για ιδιάζουσες φαρμακευτικές
μορφές. Η διαδικασία ανατιμολόγησης σε αυτές τις περιπτώσεις θα ολοκληρωθεί με την έκδοση του διορθωτικού δελτίου τιμών, το οποίο θα ισχύσει από τις 27/09/2010.

Το τεχνικό αυτό ζήτημα δεν επηρεάζει το γεγονός, ότι για ένα σύνολο 6.830 φαρμακευτικών προϊόντων, που αντιστοιχούν στο 97% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης, οι νέες τιμές είναι γεγονός.

11. Πότε θα εκδοθεί το συμπληρωματικό δελτίο τιμών φαρμάκων;

Στις 22/09/2010 θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Τιμών για να γνωμοδοτήσει επί των ενστάσεων και των τιμών των υπολειπόμενων φαρμακευτικών προϊόντων. Κατόπιν τούτου, το ΥΠΟΙΑΝ θα προχωρήσει στην έκδοση συμπληρωματικού διορθωτικού Δελτίου Τιμών, το οποίο θα ισχύσει από τις 27/09/2010.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από