Ακολουθεί ο κατάλογος με τα έγγραφα για τα οποία καταργείται το πάγιο τέλος
χαρτοσήμου. Ακολουθεί το ποσόν που αντιπροσωπεύει κάθε έγγραφο.
1. Εξοφλητικές αποδείξεις σχέσεων που υπήχθησαν στο νόμιμο τέλος, 80 δρχ.


2. Παρεπόμενα σύμφωνα (υποθήκη, ενέχυρο κ.λπ.) εφόσον η σχέση έχει
χαρτοσημανθεί νομίμως, 150 δρχ.


3. Οι εγγράφως καταρτιζόμενες συμβάσεις επί πωλήσεως και συμβάσεως
έργου από επιτηδευματίες, 150 δρχ.


4. Ορισμένα έγγραφα επί μεταφοράς αγαθών, 30, 50, 80, 150 δρχ.


5. Τα έγγραφα τα μη υποκείμενα σε τέλος χαρτοσήμου εάν προσάγονται
ενώπιον αρχής, 80 δρχ.


6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα εγγράφων, 80 δρχ.


7. Τα κατά συνέχεια φύλλα εγγράφων υποκειμένων εις αναλογικό ή πάγιο
τέλος, 80 δρχ.


8. Τα καταστατικά των σωματείων και συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, 1.500 δρχ. Οι πράξεις τροποποίησης αυτών, 380 δρχ.


9. Μεταφράσεις, 1.500 και 150 δρχ.


10. Η κύρωση υπογραφής, 50 δρχ.


11. Οι άδειες από δημόσιες ή άλλες αρχές πλην ορισμένων εξαιρέσεων,
1.000 δρχ.


12. Έγγραφα τελωνειακά (δηλωτικά, διασαφήσεις κ.λπ.), 150 και 350 δρχ.


13. Πρωτόκολλα ορκωμοσίας δημοσίων υπαλλήλων, 150 δρχ.


14. Οι υπαλληλικές ή άλλες συμβάσεις μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτών, 750
δρχ.


15. Οι συντασσόμενες από συμβολαιογράφους απογραφές, 380 δρχ.


16. Τα διαμαρτυρικά, 380 δρχ.


17. Τα έγγραφα με τα οποία δίνεται εξουσιοδότηση, 150 δρχ.


18. Έγγραφα πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας (εισαγωγικά δίκης,
προτάσεις, ένδικα μέσα κ.λπ.), από 30 έως 3.380 δρχ.


19. Έγγραφα υποθηκοφυλακείων (περιλήψεις εγγραφής υποθήκης ή
προσημειώσεις, καταχωρήσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.), από 80 έως 750 δρχ.


20. Έγγραφα ληξιαρχείων, από 80 έως 300 δρχ. κατά φύλλο.


21. Αντίγραφα αποφάσεων και άλλων εγγράφων εκδιδόμενα παρά γραμματέων
πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και Εισαγγελιών, 80 και 120 δρχ. κατά
φύλλο.


22. Αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από δικηγόρους, 50 δρχ. κατά
φύλλο.


23. Επικυρωμένα έγγραφα, αποσπάσματα και αντίγραφα που εκδίδονται από
συμβολαιογράφους, 50 δρχ. κατά φύλλο.


24. Ένορκοι βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκου ή συμβολαιογράφου, 80 δρχ.


25. Έγγραφα ποινικής διαδικασίας, από 80 έως 1.130 δρχ.


26. Έγγραφα πειθαρχικής διαδικασίας, από 50 έως 450 δρχ.


27. Μεταγραφή εγγράφων υποκείμενη σε πάγιο τέλος, 150 δρχ.


28. Μεταβιβάσεις ακινήτων και πραγματικών δικαιωμάτων επί ακινήτων και
μεταγραφή αυτών, 150 δρχ.


29. Δωρεές εν ζωή ή αιτία θανάτου και γονικές παροχές, 1.500 και 3.000
δρχ. Μεταγραφή αυτών, 750 και 1.500 δρχ.


30. Διαθήκες, 380 δρχ.


31. Εγγυητικές επιστολές και συμβάσεις παραχώρησης αυτών, 980 δρχ.
συνολικά.


Σημείωση: Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονταν κατά 20% με την εισφορά υπέρ
ΟΓΑ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από