Η δυνατότητα εγγραφής αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε ΙΕΚ με απλή υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δρομολογείται μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη. Ολα ξεκίνησαν όταν η Ανεξάρτητη Αρχή εξέτασε την αναφορά αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε να εγγραφεί σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας εκ μέρους του να προσκομίσει απολυτήριο λυκείου από τη χώρα του, το οποίο αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή. Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στη Γενική Γραμματεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και ∆ια Βίου Μάθησης η οποία έλαβε υπόψη τις ανωτέρω επισημάνσεις και πληροφόρησε προφορικά ότι θα ισχύσει και στην περίπτωση του αναφερόμενου η εγγραφή του σε ΙΕΚ με υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής του απολυτηρίου. Αντίστοιχη περίπτωση που δικαιώθηκε είχε καταγραφεί και πριν από δέκα έτη.