Δημόσια Διαβούλευση. Μέχρι τις 21 Αυγούστου θα είναι ανοιχτή η δημόσια διαβούλευση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το νέο επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της δεκαετίας 2020 - 2030. Το ΕΣΔΑ επιδιώκει την προσέγγιση της Ελλάδας με την Ευρώπη όσον αφορά τις επιδόσεις της στον τομέα αυτό.

Επιγραμματικά, οι στόχοι του νέου ΕΣΔΑ 2020-2030 είναι οι εξής:

n Ταφή των απορριμμάτων στο 10% το 2030, πέντε χρόνια νωρίτερα από την κοινοτική υποχρέωση (2035)

n Παύση της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και αποκατάσταση των παράνομων χωματερών μέχρι το 2022

n Αύξηση της ανακύκλωσης στο 55% το 2025 και στο 60% το 2030 (συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων)

n Χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων (καφέ κάδος) και ανάπτυξη σχετικών υποδομών σε όλη την επικράτεια μέχρι το 2022

n Πλήρης κάλυψη της χώρας μέχρι το 2030 με 43 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και 43 - 46 Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ)

n Τέσσερις μονάδες παραγωγής ενέργειας με ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων των ΜΕΑ

Η ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης είναι: http://www.opengov.gr/minenv/?p=11116

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παράτεινε μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου τη δημόσια διαβούλευση για την πρόταση του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ), όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή για την τροποποίηση της διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού εκφόρτωσης φορτίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην Εγκατάσταση ΥΦΑ της Ρεβυθούσας. Υπενθυμίζεται ότι, δυνάμει της 1005/2019 Απόφασής της, η ΡΑΕ ζήτησε από τον ΔΕΣΦΑ την υποβολή εισήγησης για ριζική αναθεώρηση του πλαισίου πρόσβασης στην Εγκατάσταση, και ιδίως του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ. Επειδή εισάγονται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το υφιστάμενο πλαίσιο, οι βασικές αρχές της πρότασης του Διαχειριστή (concept paper) τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ κατά το διάστημα 28 Φεβρουαρίου με 31 Μαρτίου 2020. Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που υποβλήθηκαν, ο ΔΕΣΦΑ προχώρησε σε περαιτέρω επεξεργασία της πρότασής του, η οποία παρουσιάστηκε στους Χρήστες ΥΦΑ σε διαδικτυακή ημερίδα στις 4 Ιουνίου 2020 και κατατέθηκαν επιπλέον σχόλια.

Βάσει των ανωτέρω, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε την τελική του πρόταση, η οποία περιλαμβάνει τροποποιήσεις στα ακόλουθα κείμενα:

1. Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ

2. Κανονισμός Τιμολόγησης ΕΣΦΑ

3. Πρότυπη Σύμβαση - Πλαίσιο Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

4. Πρότυπη Σύμβαση - Πλαίσιο Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ

Επίσης, προτείνεται νέο «Εγχειρίδιο Δημοπρασιών Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στο ΔΕΣΦΑ, εφόσον το επιθυμούν.