Το μέγαρον του Αρσακείου του Ψυχικού, το οποίον κατείχετο ως γνωστόν από τας αγγλικάς υπηρεσίας, τον 1ην Μαΐου αποδίδεται εις τον προορισμόν του. Η ανακοίνωσις εγένετο από τον πρεσβευτήν της Μεγάλης Βρετανίας κ. Νόρτον. Την τονίζομεν διότι ούτω τερματίζεται μία εκκρεμότης, η οποία εκράτησε μάλιστα πολύ, επί ζημία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού που προσέφερε μεγάλας υπηρεσίας εις αυτόν τον τόπον και θα εξακολουθήση, βέβαια, να τας προσφέρη. Η είδησις, ότι επί τέλους αποδεσμεύθη, θα ακουσθή από όλην την Αθηναϊκήν κοινωνίαν με εξαιρετικήν χαράν.