Ο σερ Τζων Μπόιντ, γενικός διευθυντής της Οργανώσεως Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, ομιλών κατά την έναρξιν της 4ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ετόνισεν ότι η κατάστασις από απόψεως Τροφίμων εις την Ευρώπην είναι σοβαρωτάτη. Εις μερικάς ευρωπαΪκάς χώρας, συνέχισεν ο σερ Τζων, η κατάστασις είνε απελπιστική, εις ωρισμένα δε μέρη της Ασίας ουχί καλυτέρα. Ησοβαρωτέρα όψις της καταστάσεως είνε αι αναπόφευκτοι  κοινωνικαί διαταραχαί μεταξύ των υποσιτιζομένων μαζών. Είνε ανάγκη, είπε, να σταλή αμέσως άφθονος και ευθηνή τροφή εις τας στερουμένας χώρας, διότι, κατέληξε, ημπορείτε να φορέσετε τα περυσινά σας ενδύματα, αλλά δεν δύνασθε να φάγητε την περυσινήν σας τροφήν.