Στο club των ισχυρών παγκοσμίως παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας οι οποίοι εφαρμόζουν στις διαδικασίες τους τις αρχές της Βιωσιμότητας, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Διακυβέρνησης και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπήκε ο Τομέας Μεταλλουργίας της Mytilneos.

Πιο συγκεκριμένα η ελληνική εταιρεία εντάχθηκε στην Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Διαχείρισης Αλουμινίου (ASI) ως μέλος Παραγωγής και Μεταποίησης. Η ASI είναι ένας παγκόσμιος, πολυμετοχικός οργανισμός δημιουργίας προτύπων και πιστοποίησης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα πιστοποίησης με σκοπό να διασφαλίσει ότι οι αρχές της Βιωσιμότητας, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Διακυβέρνησης και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα ενσωματώνονται σε συνεχώς μεγαλύτερο βαθμό στην παραγωγή, στη χρήση και στην ανακύκλωση αλουμινίου.

Μεγάλοι, παγκόσμιοι παραγωγοί αλουμινίου/αλουμίνας, όπως οι Rio Tinto, Alcoa, Hydro και Rusal έχουν ενταχθεί σε αυτή την πρωτοβουλία δεσμευόμενοι να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή του αλουμινίου σε μια βιώσιμη κοινωνία.

Η συμμετοχή στην Πρωτοβουλία ASI αντανακλά τη δέσμευση της Mytilineos ως προς τη βιώσιμη παραγωγή, μαζί με τον στόχο χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον Τομέα Μεταλλουργίας σε ποσοστό 100% μέχρι το 2030, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Ευάγγελο Μυτιληναίο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη θεμελίωση του νέου σταθμού φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου (CCGT).

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ. Οπως δήλωσε ο Δημήτριος Στεφανίδης, γενικός διευθυντής του Τομέα Μεταλλουργίας της Mytilineos: «Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη Mytilineos και εκφράζεται μέσω της υπεύθυνης παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου, καθώς και μέσω της διαρκούς αυτοβελτίωσης και αδιάλειπτης διαδικασίας επιμόρφωσης με σκοπό την αύξηση του θετικού αντικτύπου των δραστηριοτήτων μας στην ευρύτερη κοινωνία. Για εμάς, η ένταξη στην Πρωτοβουλία ASI αντιπροσωπεύει μια δημιουργική πρόκληση και πάγια δέσμευση, πλήρως ευθυγραμμισμένη με το όραμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης για ταχεία μετάβαση προς μια παραγωγή ουδέτερη από άνθρακα».