Νέο επεισόδιο στο θρίλερ της Folli Follie. Αυτή τη φορά οι ορκωτοί ελεγκτές της VNT ECOVIS προχώρησαν σε ανάκληση της γνώμης ελέγχου αναφορικά με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται δυόμισι μήνες μετά το ξέσπασμα της κρίσης στη FFG και αφού προηγουμένως η εταιρεία είχε υπαχθεί σε έλεγχο από την Ernst & Young και την Alvarez & Marshal, έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών VNT ECOVIS βρίσκεται υπό έλεγχο και αξιολόγηση από την ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου). Mε επιστολή ενημέρωσης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο oρκωτός ελεγκτής Γιώργος Βαρθαλίτης έκανε λόγο για αδυναμία έκφρασης γνώμης για τα οικονομικά δεδομένα της ασιατικής θυγατρικής, της FFG Sourcing Limited, ανακαλώντας την έκθεση ελέγχου που είχε κανει.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση προς τις χρηματιστηριακές Αρχές της εταιρείας Follie Follie, «σε συνέχεια της από 16 Ιουλίου 2018, με αριθμό πρωτοκόλλου 3044, επιστολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Follie Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία ανακοινώνει ότι οι ορκωτοί ελεγκτές της, VNT Oρκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής ECOVIS), ενημέρωσαν την εταιρεία ότι ανακάλεσαν την από 26 Απριλίου 2018 έκθεση ελέγχου τους επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η Εταιρεία λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ανάκληση της έκθεσης ελέγχου της ECOVIS και θα συνεχίσει τη διαδικασία των έκτακτων ελέγχων και επισκοπήσεων που διενεργούν οι Ernst & Young και Alvarez & Marsal (όπως ανακοινώθηκε στις 25 Ιουνίου 2018), ενώ θα λάβει τις αποφάσεις της επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του 2017 βάσει του αποτελέσματος αυτών των ελέγχων και επισκοπήσεων. Επίσης, η Εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις λοιπές αρμόδιες Αρχές».
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΦΟΥ