Μέχρι τις 31 Μαΐου του 2018 θα πρέπει να έχει προκηρυχθεί από τη ΔΕΗ ο διεθνής διαγωνισμός για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της εταιρείας στη Μελίτη της Φλώρινας και στη Μεγαλόπολη στην Αρκαδία, ενώ η όλη η διαδικασία θα βρίσκεται υπό την εποπτεία των Βρυξελλών μέσω «εντολοδόχου παρακολούθησης».
Τα προαναφερόμενα ορίζονται μεταξύ άλλων στις διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αποκαλύπτουν σήμερα τα «ΝΕΑ» και φέρει τον τίτλο «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού». Για την πώληση των προαναφερόμενων μονάδων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 συστήνονται «δύο νέες, από απόψεως στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναμικού, εταιρείες με μοναδικό μέτοχο τη ΔΕΗ και με κύριο σκοπό την εξόρυξη λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη».
Στην πρώτη εταιρεία, όπως περιγράφουν οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του ίδιου άρθρου, εισφέρονται από τη ΔΕΗ τα περιουσιακά στοιχεία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής Μελίτη 1 (ονομαστικής ισχύος 330 MW), η άδεια παραγωγής της Μελίτης 2 (ονομαστικής ισχύος 450 MW), τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης που έχουν παραχωρηθεί στην εταιρεία επί των λιγνιτικών κοιτασμάτων Κλειδιού, Λόφων Μελίτης και Βεύης, καθώς και το δικαίωμα χρήσης των εκτάσεων κυριότητας της επιχείρησης στην περιοχή του Κλειδιού. Εισφέρονται ακόμα οι κτιριακές, μηχανολογικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως και το σύνολο των μηχανημάτων και του εξοπλισμού.
Στη δεύτερη εταιρεία εισφέρονται οι μονάδες 3 και 4 της Μεγαλόπολης, όπως επίσης το σύνολο των εγκαταστάσεων και μηχανισμοί που αφορούν σε αυτές.
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ. Μέσα από τις 17 σελίδες του κειμένου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η παράγραφος 2 του άρθρου 4 με την οποία ρυθμίζεται το εργασιακό καθεστώς όσων απασχολούνται στις προαναφερόμενες λιγνιτικές μονάδες από τη στιγμή που θα περάσουν στους νέους ιδιοκτήτες. Μπορεί μεν να μην επιτρέπεται η απόλυσή τους για έξι χρόνια, ωστόσο το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού θα διέπεται επί της ουσίας από το αντίστοιχο του ιδιωτικού τομέα: «Μετά τη μεταβίβαση των μετοχών, κατά τις διατάξεις του παρόντος, κάθε νέας εταιρείας, το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού τους θα διέπεται από την εργατική νομοθεσία και τον κανονισμό εργασίας που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις» ορίζεται σχετικώς στο νομοσχέδιο.
Η ΠΩΛΗΣΗ. Με το άρθρο 3, το οποίο καταλαμβάνει τρεις σελίδες του κειμένου, περιγράφεται το πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με αυτό «ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί μέσω ανοικτής, διεθνούς, δημόσιας πρόσκλησης από τη ΔΕΗ ΑΕ έως την 31η Μαΐου 2018». Αυτός «θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και λοιπών συμβάσεων εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
Επιπλέον οι υποψήφιοι επενδυτές θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορές είτε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών και των δύο νέων εταιρειών είτε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών μιας από αυτές».  Εξάλλου, με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου καθορίζεται ότι «το Ελληνικό Δημόσιο και η ΔΕΗ θα ορίσουν κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναν επαρκώς εξειδικευμένο σύμβουλο, όπως διεθνή επενδυτική τράπεζα ή άλλον διεθνή οικονομικό σύμβουλο, που θα ενεργεί ως εντολοδόχος παρακολούθησης (monitoring trustee) εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας για την παρούσα αποεπένδυση».