Αναζητάτε καριέρα στο εξωτερικό; Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού διοργανώνει τρεις μεγάλους διαγωνισμούς για την πρόσληψη 293 πτυχιούχων σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Με διαβατήριο το πτυχίο και τη γνώση ξένων γλωσσών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν μέσω των διαγωνισμών μια θέση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Συγκεκριμένα, 158 πτυχιούχοι θα προσληφθούν ως διοικητικοί υπάλληλοι και θα αναλάβουν στο πλαίσιο ομάδας ένα από τα τρία βασικά είδη καθηκόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ: διαμόρφωση πολιτικών, παραγωγή έργου και διαχείριση πόρων.
Για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα/ πτυχίο, ενώ δεν απαιτείται επαγγελματική πείρα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 10 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι ώρα Κεντρικής Ευρώπης.
Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά στην πρόσληψη 80 ελεγκτών οι οποίοι θα απασχοληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, σχετικές με τη φύση των καθηκόντων και πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο (πρέπει να έχει χορηγηθεί το αργότερο έως 31 Ιουλίου 2018) ή επαγγελματική κατάρτιση/επαγγελματικά προσόντα επιπέδου αντίστοιχου με τις προαναφερθείσες σπουδές, σχετικά με τη φύση των καθηκόντων και πιστοποιούμενα με δίπλωμα/πτυχίο (πρέπει να έχει χορηγηθεί το αργότερο έως 31 Ιουλίου 2018). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 24 Απριλίου.
Ο τρίτος διαγωνισμός αφορά στην πρόσληψη 55 ατόμων στον τομέα της υγείας και ασφάλειας τροφίμων στην Ιρλανδία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο) στην κτηνιατρική, τη γεωργία, τη χημεία, τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και τη διατροφή, τη βιολογία, την επιστήμη τροφίμων (π.χ. χημεία τροφίμων, βιοχημεία, τεχνολογίες τροφίμων, μικροβιολογία), την πολιτική επιστήμη, την οικονομική επιστήμη στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής ή πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο) σε άλλη ειδικότητα σχετική με τη φύση των καθηκόντων. Το δίπλωμα (πτυχίο) πρέπει να ακολουθείται από τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική πείρα σχετική με τη φύση των καθηκόντων.
Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 17 Απριλίου 2018 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.
Και για τους τρεις διαγωνισμούς οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τη μία σε επίπεδο C1 (πολύ καλή γνώση) και την άλλη σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).
Η δεύτερη ξένη γλώσσα πρέπει να είναι μία εκ των αγγλικής ή γαλλικής.
Επιπλέον για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι πρέπει να απολαύουν των πολιτικών δικαιωμάτων τους ως υπήκοοι κράτους – μέλους της ΕΕ και οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους.
Οι αιτήσεις υποβολής των υποψηφιοτήτων θα γίνονται ηλεκτρονικά και μόνο στην ιστοσελίδα της EPSO https://epso.europa.eu/apply/job-offers_el.
Ολοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανοίξουν ατομικό λογαριασμό προκειμένου να καταθέσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητά τους.