Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων, ηλικίας 18-24 ετών τρέχει αυτή την περίοδο. Σημειώνεται πως η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ως συνδικαιούχοι, έχουν αναλάβει την υλοποίηση των Πράξεων:
n «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics».
n «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής».
Δικαίωμα συμμετοχής και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτηθεί, έχουν άνεργοι νέοι, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
n Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 25ο της ηλικίας τους.
n Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
n Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
n Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
n Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
n Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννεαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
Σημειώνεται πως κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο διοικητική περιφέρεια. Σύμφωνα με τις δύο αυτές Πράξεις, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών, καθώς και σε πρακτική άσκηση διάρκειας 260 ωρών. Παράλληλα, μέσα από το πρόγραμμα θα παρασχεθεί πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων ανά ωφελούμενο αλλά και εξατομικευμένη προσέγγιση – συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελουμένων στην απασχόληση.
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και προσόντων, ανάλογα με τη Πράξη θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και εκπαιδευτικό επίδομα 3 ευρώ ανά ώρα πρακτικής άσκησης συμπεριλαμβανομένων επίσης των νόμιμων κρατήσεων. Διευκρινίζεται πως κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετάσχει στην παρούσα δράση πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας (http://www.sbbe-edu.gr) την αίτηση συμμετοχής και να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Πλ. Μοριχόβου 1, ΤΚ 54625 Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής στις Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics» ή «Δικαιολογητικά Συμμετοχής στις Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων».
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων λήγει στις 30 Μαρτίου, ώρα 17.00.