Τηλεγραφούν εκ Κοζάνης ότι επικειμένης της διανομής 20.000 περίπου στρεμμάτων αποκαλυφθέντων εκ της αποξηρανθείσης λίμνης του Σαριγκιόλ και κατόπιν της πληροφορίας ότι εις την διανομήν θα προτιμηθούν οι έγγαμοι καθημερινώς τελούνται αθρόοι γάμοι νέων χωρικών των κοινοτήτων του Σαριγκιόλ. Αρκετοί υπηρετούντες εις τον στρατόν λαμβάνουν αδείας και φθάνοντες εις την γενέτειράν των νυμφεύονται. Εις το χωρίον Αγιος Δημήτριος της περιοχής του Σαριγκιόλ εντός δεκαπενθημέρου ετελέσθησαν άνω των πεντήκοντα γάμοι.