Αυταί αι μικραί τεχνηταί «νησίδες» που έχουν τοποθετηθή, σαν πόροι ποταμού ανάμεσα από τα πεζοδρόμια, δηλαδή επάνω εις τα καταστρώματα ωρισμένων κεντρικών οδών, αποδεικνύονται χρησιμώταται. Εχομεν υπ" όψιν μας δυο εξ αυτών, μίαν εκεί που εκβάλλει η οδός Κοραή, εις την οδόν Σταδίου, και την άλλην προς την αντίθετον διεύθυνσιν, εκεί που διασταυρώνεται η οδός Κοραή με την οδόν Πανεπιστημίου. Μολονότι η κίνησις των τροχοφόρων είναι πάντοτε πυκνή, οι πεζοί περνούν από το ένα πεζοδρόμι εις το άλλο με την μεγαλειτέραν άνεσιν. Διότι έχουν την δυνατότητα να σταθμεύσουν διά μίαν στιγμήν επάνω εις τας τα μικράς «νησίδας» χωρίς κυνηγητά, μικροπανικούς και αγωνιώδεις στάσεις εις το μέσον του δρόμου.