Τους κατάλληλους υποψηφίους, οι οποίοι θα απασχοληθούν ως σύμβουλοι διαχείρισης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, αναζητά η εταιρεία Volton Ελληνική Ενεργειακή ΑΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Μέσης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης και να έχουν καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. Επίσης πρέπει να διαθέτουν άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία και να έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση.
Οι προσληφθέντες θα έχουν πεντάωρη απασχόληση, σταθερό μισθό και ασφαλιστική κάλυψη. Επιπλέον θα λαμβάνουν bonus βάσει παραγωγικότητας και θα έχουν συνεχή εκπαίδευση. Η εταιρεία προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης. Βιογραφικά υποβάλλονται στην ιστοσελίδα της www.volton.gr