Στις 14 Νοεμβρίου καλούνται οι μέτοχοι της Alpha Bank για την έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Βάσει των stress tests της ΕΚΤ, οι κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας ανέρχονται στα 263 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και στα 2,7 δισ. ευρώ στο δυσμενές.

Μεταξύ των θεμάτων που θα κληθεί να αποφασίσει η γενική συνέλευση είναι:

• η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλου μετοχής εκδόσεως της Τράπεζας, δια μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split),

• η άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων, κατ' εφαρμογή του ν. 3864/2010 (ως ισχύει), συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, με:

- Καταβολή μετρητών (συμπεριλαμβανομένης της προς μετρητά εξομοιουμένης κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων), μετά καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς διάθεση του συνόλου των (ούτως) αδιαθέτων νέων μετοχών,

- Αναγκαστική μετατροπή κεφαλαιακών μέσων ή/και λοιπών υποχρεώσεων, μετά καταργήσεως (όπου απαιτείται) των δικαιωμάτων προτιμήσεως. Εκδοση και διάθεση προς τους κατόχους των (μετατρεπομένων) κεφαλαιακών μέσων και λοιπών υποχρεώσεων νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών,

- Εισφορά εις είδος υπό του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος χρηματοοικονομικών μέσων κυριότητος του ιδίου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Εκδοση υπό της τελευταίας και προς το Ταμείο διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επίσης, θα κληθούν να αποφασίσουν για την έκδοση υπό της Τραπέζης μετατρεψίμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ιδίας) ομολογιακού δανείου, μετά παραλλήλου καταργήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης προς διάθεση του συνόλου των (ούτως) αδιαθέτων ομολογιών, τη συνομολόγηση των ειδικότερων όρων του ομολογιακού δανείου, και τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών.

- Εκδοση υπό της Τραπέζης και, κατ' άρθρο 7 παράγρ. 2 ν. 3864/2010 (ως ισχύει), διάθεση προς το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος υπό αίρεση μετατρέψιμου (σε νέες κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές εκδόσεως της ιδίας), ομολογιακού δανείου καλυφθησομένου δια εισφοράς εις είδος υπό του Ταμείου, άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των μετόχων της Τραπέζης. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της τελευταίας για την έκδοση και διάθεση, για τη συνομολόγηση των ειδικότερων όρων, του ομολογιακού δανείου, ως και για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, θα συνέλθει Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Νοεμβρίου.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από