Στις 7 Αυγούστου αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 4.233.152 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Attica Bank.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι νέες μετοχές προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.269.945,60 ευρώ, λόγω μετατροπής 4.233.152 ομολογιών σε 4.233.152 κοινές μετοχές από το υφιστάμενο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ) της εταιρείας, έκδοσης της 2/7/2013, αρχικής συνολικής ονομαστικής αξίας 199.406.822,10 ευρώ, με σχέση μετατροπής μία ομολογία σε μία νέα, κοινή, ονομαστική, μετά ψήφου μετοχή της τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ (τιμή μετατροπής).

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας την 17/7/2014 και έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Η τιμή εκκίνησης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. την 07/08/2014 θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’αριθμ. 26 απόφαση του Χ.Α.

Συνεπεία της μετατροπής τμήματος των ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, επέρχεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά 1.269.945,60 ευρώ, ενώ ο αριθμός των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της τράπεζας αυξάνεται κατά 4.233.152, ανερχόμενος συνολικά σε 1.045.794.145 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών, ονομαστικών μετοχών της τράπεζας θα ανέλθει σε 1.045.794.145.