Εκτός από τις υποτροφίες, δύο άλλοι τρόποι χρηματοδότησης σπουδών είναι: H
χρηματοδότηση που δίδεται απευθείας από τα Πανεπιστήμια και μέσω των
προγραμμάτων δανειδότησης των τραπεζών


Δίδακτρα, βιβλία, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, φοιτητική στέγη και -
αργότερα - μεταπτυχιακές σπουδές. Μεγάλα τα έξοδα για τους γονείς, αλλά οι
τράπεζες έχουν λύσεις και μάλιστα σχετικά φθηνές.


Τις ανάγκες αυτές καλύπτουν οι τράπεζες με προσφορά ειδικών «σπουδαστικών»
πακέτων που περιλαμβάνουν δάνεια με ευνοϊκούς όρους, πιστωτικές κάρτες,
καταθετικούς λογαριασμούς με προνομιακά επιτόκια, δυνατότητα υπερανάληψης από
τον καταθετικό λογαριασμό με μικρό επιτόκιο, χρεωστικές κάρτες για τη μεταφορά
κεφαλαίων σε διάφορες πόλεις ή στο εξωτερικό, αλλά και ασφαλιστικές καλύψεις.
Μάλιστα, ορισμένες τράπεζες προσφέρουν και ειδικά προγράμματα για
μεταπτυχιακούς φοιτητές με επιδοτούμενο επιτόκιο.


Επίσης, συνοδεύονται από προσφορές, όπως δωρεάν σύνδεση στο Ίντερνετ για
μερικούς μήνες και δωρεάν συνδρομή σε πιστωτικές κάρτες. Στις διευκολύνσεις
περιλαμβάνονται και περίοδοι χάριτος, που μπορεί να φτάσουν το ένα έτος.
Ορισμένες τράπεζες λαμβάνουν υπόψη και τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και για
τον λόγο αυτό, για τους άνδρες, προβλέπουν παράταση της περιόδου χάριτος μέχρι
18 μήνες.


Τα «πακέτα» των σπουδαστικών δανείων περιλαμβάνουν κυρίως τρεις κατηγορίες
χρηματοδότησης: Καταναλωτικά και προσωπικά δάνεια, ανοικτά δάνεια και
δυνατότητες υπερανάληψης και στεγαστικά δάνεια. Ωστόσο, υπάρχουν και τράπεζες
οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών και των φοιτητών (αλλά και των
γονιών τους) με τα παραδοσιακά στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια που
διαθέτουν ή με συνδυασμό αυτών.


Αυτό συνέβη κυρίως μετά την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης. Είναι
ενδεικτικό το γεγονός ότι ορισμένες τράπεζες που παλαιότερα διέθεταν ως
ξεχωριστό προϊόν το σπουδαστικό δάνειο, τώρα το ενέταξαν στην ευρύτερη ομάδα
των καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων που διαθέτουν.


Ζήτηση για σπουδαστικά δάνεια παρατηρείται κυρίως τους μήνες Σεπτέμβριο,
Οκτώβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο κάθε έτους. Σύμφωνα με στοιχεία των
τραπεζών, φέτος παρατηρείται αύξηση της ζήτησης για σπουδαστικά δάνεια. Το
αυξημένο ενδιαφέρον το συνδέουν με την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης
(άρση ανώτατων ορίων, κατάργηση υποχρεωτικής συμμετοχής στα καταναλωτικά
δάνεια, άρση του περιορισμού λήψης προσωπικού δανείου μόνο από ένα πιστωτικό
ίδρυμα κ.λπ.).


Τα επιτόκια


Τα επιτόκια των σπουδαστικών δανείων κυμαίνονται μεταξύ 5,32% και 14%. Τα
επιτόκια διαμορφώνονται κυρίως με το είδος του δανείου (καταναλωτικό ή
προσωπικό δάνειο σπουδών), με τις τυχόν επιδοτήσεις (π.χ. από τον κρατικό
προϋπολογισμό), με το ποσό και τη διάρκειά του. Επίσης, ορισμένες τράπεζες
προσφέρουν διαφορετικά επιτόκια ανάλογα με την ίδια συμμετοχή του φοιτητή ή
του γονέα-κηδεμόνα στην αγορά αγαθών. Όσο μεγαλύτερη είναι η ίδια συμμετοχή,
τόσο μικρότερο είναι το επιτόκιο. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσό τόσο
μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του δανείου.


Συνήθως, τα επιτόκια των σπουδαστικών δανείων που αφορούν την κάλυψη
προσωπικών και καταναλωτικών αναγκών κυμαίνονται γύρω στο 8,5%. Τα ανοικτά
δάνεια ή η δυνατότητα υπερανάληψης προσφέρονται με υψηλότερα επιτόκια που
ξεπερνούν το 10%.


Προϋποθέσεις


Επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται επιδότηση επιτοκίου, ο
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ζητήσει διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις (ώστε
να εμπίπτει στους ευνοϊκούς όρους), αλλά και για τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις ή
προμήθειες που μπορεί να εισπραχθούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.


Αν και τα σπουδαστικά δάνεια αφορούν μαθητές και φοιτητές ανωτέρων και
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ζητούν από τις τράπεζες τυχόν εξαιρέσεις. Για
παράδειγμα, τα προγράμματα της EFG Eurobank και της Novabank απευθύνονται σε
φοιτητές AEI, TEI και επιλεγμένων κολεγίων (Deree, La Verne, BCA,
SouthEastern, New York College, University of Indianapolis, American College
Thessaloniki, ICBS Thessaloniki, City College, IST College) και αναγνωρισμένων
πανεπιστημίων εξωτερικού.


Τα έξοδα


Τα έξοδα των σπουδαστικών δανείων συνήθως καταβάλλονται εφάπαξ. Συνήθως
κυμαίνονται μεταξύ 15 και 150 ευρώ. Ωστόσο, ορισμένες τράπεζες έχουν
διαφορετική τιμολόγηση. Για παράδειγμα, το εφάπαξ έξοδο του δανείου εξαρτάται
από τη διάρκειά του (εφαρμόζουν ένα πάγιο ποσό, π.χ. 3 ευρώ για κάθε μήνα).
Άλλες, συμψηφίζουν τα πρώτα έξοδα που καταβάλλονται κατά την αίτηση με τα
τελικά έξοδα κατά την εκταμίευση.


Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ζητούν αναλυτικές
διευκρινίσεις για τα έξοδα, τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται και, τελικά,
επιβαρύνουν τον πελάτη.


Επίσης, θα πρέπει να ζητούν διευκρινίσεις και για τυχόν άλλα έξοδα και
επιβαρύνσεις που αυξάνουν το συνολικό κόστος του δανείου.


Κυνηγώντας


Ένας εύκολος τρόπος για να συγκρίνει κανείς και να βρει την πιο «φθηνή»
τράπεζα είναι να ζητεί ένα παράδειγμα μηνιαίων δόσεων για το ίδιο ποσό και για
την ίδια διάρκεια δανείου.


Εναλλακτικά μπορεί να ζητήσει τη συνολική ετήσια επιβάρυνση σε ποσοστό και να
το συγκρίνει με το επιτόκιο. Αν το κάνει κάποιος αυτό, θα διαπιστώσει ότι ένα
επιτόκιο της τάξεως, για παράδειγμα 8,5%, μαζί με τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις
οδηγεί σε συνολική ετήσια επιβάρυνση 12,15%.


Σημειώνεται ότι όλα τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων επιβαρύνονται και με
την εισφορά του νόμου 128/75 (0,6%).


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΤρεις μορφές οικονομικής ενίσχυσηςΣτην χρηματοδότηση μέσω Πανεπιστημιών ο υποψήφιος μεταπτυχιακός
φοιτητής, παράλληλα με την αίτηση, πρέπει να προμηθευτεί και τα σχετικά έντυπα
για πιθανή οικονομική ενίσχυση από το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο ή Τμήμα στο
οποίο έχει σκοπό να υποβάλει τα δικαιολογητικά του για μεταπτυχιακές σπουδές.
Σε κάθε περίπτωση η οικονομική ενίσχυση για κάποιον υποψήφιο εξετάζεται
χωριστά από την αίτησή του για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.


Υπάρχουν διάφορες μορφές οικονομικής ενίσχυσης που δίνονται από ένα
Πανεπιστήμιο, μερικές από τις οποίες είναι:


1. Μέσω ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από συνεργασίες
του Πανεπιστημίου με ιδιωτικούς ή άλλους φορείς σε συγκεκριμένο αντικείμενο
έρευνας. Συνήθως τέτοιου είδους χρηματοδότηση δίνεται σε σπουδές τεχνολογίας
και θετικών επιστημών.


2. Μέσω εργασίας σε θέσεις βοηθών καθηγητών. Τα κριτήρια επιλογής για
αυτές τις θέσεις βασίζονται κυρίως στην ακαδημαϊκή απόδοση των φοιτητών.


3. Μέσω υποτροφιών από ιδιώτες που δίνονται ειδικά στους φοιτητές
συγκεκριμένου Τμήματος του Πανεπιστημίου.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από