Κάθε χρόνο χορηγούνται υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους από ξένες κυβερνήσεις
στο πλαίσιο των μορφωτικών ανταλλαγών με την Ελλάδα. Ο αριθμός των υποτροφιών
ποικίλλει. Κάθε χρόνο περίπου 100 φοιτητές κάνουν τις μεταπτυχιακές τους
σπουδές μέσω του προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών.
Οι υποτροφίες συνήθως περιλαμβάνουν τα έξοδα διαμονής, διατροφής και
σπουδών, αλλά οι οικονομικές παροχές αναπροσαρμόζονται είτε με την ανανέωση
του προγράμματος είτε κάθε ακαδημαϊκό έτος βάσει του μορφωτικού προγράμματος
που έχει υπογραφεί. Δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τις ειδικότητες των
σπουδών.


Τα δικαιολογητικά


Οι προϋποθέσεις ποικίλλουν, αλλά βασικά δικαιολογητικά για να υποβάλει κάποιος
αίτηση είναι:


* Το αντίγραφο του πτυχίου,


* η αναλυτική βαθμολογία,


* το βιογραφικό σημείωμα,


* δύο συστατικές επιστολές,


* πιστοποιητικό γνώσης της ξένης γλώσσας στην οποία θα γίνει η παρακολούθηση
των μαθημάτων,


* πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος.


H προκήρυξη των υποτροφιών γίνεται από το υπουργείο Εξωτερικών και τις
σχετικές πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ΥΠΕΠΘ), στη Διεύθυνση Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας
.


Συνήθως τέλος Οκτωβρίου το ΥΠΕΠΘ κοινοποιεί τον πίνακα με τις ξένες χώρες που
χορηγούν αυτές τις υποτροφίες. Επίσης ενημέρωση γίνεται απευθείας στις
γραμματείες των AEI.


Οι χώρες με τις οποίες έχουν ήδη κυρωθεί μορφωτικές συμφωνίες είναι οι
ακόλουθες:


Αίγυπτος, Αργεντινή, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, Δανία, Ιορδανία, Ινδία,
Ιράκ, Ιράν, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα, Κολομβία, Μάλτα, Μεξικό,
Νορβηγία, N. Κορέα, Ουγγαρία, Πακιστάν, Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία,
Συρία, Τσεχία, Τυνησία, Φινλανδία.


Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε ένα μόνο πρόγραμμα
υποτροφιών μίας και μόνο χώρας, δηλαδή για μεταπτυχιακές σπουδές ή για έρευνα
ή για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου.


Όλα τα δικαιολογητικά, εκτός από τη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, το
πιστοποιητικό στρατού, την υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 και το εκκαθαριστικό
σημείωμα της Εφορίας, υποβάλλονται εκτός από την ελληνική γλώσσα και στη
γλώσσα της χώρας ή την Αγγλική ή τη Γαλλική, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για
τη συγκεκριμένη χώρα. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τόσο τα ελληνόγλωσσα
όσο και τα ξενόγλωσσα, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.


Οι υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών χορηγούνται μόνο για επίπεδο Master -
ειδίκευση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για τη συγκεκριμένη χώρα.


Οι όροι της υποτροφίας


1. Οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, που χορηγούνται
από τις ξένες κυβερνήσεις στο πλαίσιο των μορφωτικών ανταλλαγών, ισχύουν μόνο
για ένα ακαδημαϊκό έτος και για το συγκεκριμένο έτος για το οποίο έχουν
επιλεγεί οι υποψήφιοι και δεν ανανεώνονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για
τη συγκεκριμένη χώρα. Υποψήφιος, στον οποίο έχει χορηγηθεί υποτροφία
μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας από την υπηρεσία μας σε προηγούμενο ακαδημαϊκό
έτος για την ίδια ή άλλη χώρα, αποκλείεται της επιλογής.
Διευκρινίζεται ότι το χρονικό διάστημα που χορηγείται από την κάθε χώρα για
υποτροφία δεν επαρκεί πάντα για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Στην περίπτωση αυτή οι υπότροφοι μπορούν, εφόσον θέλουν, να συνεχίσουν τις
σπουδές τους με δικά τους έξοδα.


2. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας ή θερινών σεμιναρίων
που υποβάλλουν ψευδή δήλωση του N. 1599/86 ότι δεν έτυχαν υποτροφίας κατά το
παρελθόν από την υπηρεσία μας με βάση τα μορφωτικά προγράμματα ή αποκρύπτουν
ότι έχουν υποτροφία από οποιονδήποτε φορέα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για
το οποίο παρέχεται η συγκεκριμένη υποτροφία από την υπηρεσία μας, θα
υφίστανται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο αυτό και θα στερούνται
της υποτροφίας.


3. Οι υποψήφιοι υπότροφοι για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα γίνονται
αποδεκτοί από τη χώρα που χορηγεί την υποτροφία, εφόσον το αντικείμενο σπουδών
που έχουν επιλέξει διδάσκεται σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της συγκεκριμένης
χώρας και εφόσον το αντικείμενο αυτό διδάσκεται στη γλώσσα στην οποία
επιθυμούν να σπουδάσουν. Πληροφορίες σχετικά με τους κλάδους προπτυχιακών ή
μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας που διαθέτουν τα Πανεπιστήμια των ξένων χωρών
παρέχονται από τις πρεσβείες των οικείων χωρών στην Ελλάδα και από το
Διαδίκτυο.


4. Στην περίπτωση που υποψήφιος, ο οποίος έχει επιλεγεί, αδυνατεί για
σοβαρούς λόγους να κάνει χρήση της υποτροφίας του, οφείλει να ειδοποιήσει
εγγράφως και εγκαίρως τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΥΠΕΠΘ,
ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικός υποψήφιος. Ο επιλεγείς υπότροφος, ο οποίος
δεν θα ενημερώσει εγκαίρως την υπηρεσία μας, σχετικά με το αν δέχεται την
υποτροφία του, θα αποκλείεται και τη θέση του θα καταλαμβάνει αναπληρωματικός
υποψήφιος.


5. H ακριβής ημερομηνία έναρξης των υποτροφιών όλων των κατηγοριών,
καθώς και άλλες λεπτομέρειες, καθορίζονται από τη συγκεκριμένη χώρα.


6. Ο υπότροφος μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας μόλις φθάσει στη χώρα
που χορηγεί την υποτροφία, οφείλει να γνωρίσει στη Διεύθυνση Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας του ΥΠΕΠΘ την ακριβή διεύθυνσή του στο εξωτερικό και να
στείλει επίσημο πιστοποιητικό εγγραφής του στο Πανεπιστήμιο ή επίσημη βεβαίωση
του επιβλέποντα καθηγητή του.


7. Οι υπότροφοι για μεταπτυχιακές σπουδές ή για έρευνα ή για θερινό
σεμινάριο ή για προπτυχιακές σπουδές πρέπει να στείλουν στην υπηρεσία μας,
μετά το πέρας των σπουδών τους, επίσημο πιστοποιητικό σχετικά με το πρόγραμμα
που παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια της υποτροφίας τους, καθώς και αναλυτική
έκθεση σχετικά με τις σπουδές ή την έρευνα που πραγματοποίησαν.


8. Ο υπότροφος οφείλει, όσο διαρκεί η υποτροφία του, να παρακολουθεί
κανονικά τις σπουδές του και να τηρεί τους κανονισμούς σπουδών, τους οποίους
ορίζει η χώρα που χορηγεί την υποτροφία.


9. H υπηρεσία μας έχει το δικαίωμα να προτείνει τη διακοπή ή τη μη
ανανέωση της υποτροφίας, όταν ο υποψήφιος δεν τηρεί τους ανωτέρω αναφερόμενους
όρους.


10. Οι υποψήφιοι, που έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή είναι
εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή αξιωματικοί των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ή έχουν την ιδιότητα του
εκπαιδευτικού προσωπικού των TEI ή είναι μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, ως προς
τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας υπάγονται στις κατά περίπτωση ισχύουσες
διατάξεις.


11. H τελική χορήγηση ή μη της υποτροφίας ανήκει στην αρμοδιότητα της
συγκεκριμένης χώρας και επομένως η ελληνική πλευρά δεν φέρει ευθύνη σε
περίπτωση που κάποια χώρα δεν αποδεχθεί την πρότασή της για χορήγηση
υποτροφίας.


Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης

Για τις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα και τις υποτροφίες
για τα θερινά σεμινάρια μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά πτυχιούχοι
Πανεπιστημίων και πτυχιούχοι TEI ή κάτοχοι άλλων ισότιμων τίτλων σπουδών,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για τη συγκεκριμένη χώρα.


Οι υποψήφιοι για όλες τις ανωτέρω υποτροφίες πρέπει να έχουν βαθμό πτυχίου
τουλάχιστον εξήμισι (6,5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.


Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα ή θερινό σεμινάριο γίνονται
δεκτοί οι υποψήφιοι η ηλικία των οποίων δεν υπερβαίνει το 35ο έτος.


Τα κριτήρια


1. Ο βαθμός του πτυχίου (τουλάχιστον 6,5).


2. H γλωσσομάθεια του υποψηφίου στις γλώσσες που καθορίζονται από τη
συγκεκριμένη χώρα, όπως προκύπτει από επίσημα πιστοποιητικά σπουδών. Δίνεται
ιδιαίτερη βαρύτητα στη γνώση της γλώσσας της συγκεκριμένης χώρας.


3. Το αντικείμενο σπουδών της υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή
έρευνα και η συνάφεια του αντικειμένου αυτού με την επιστήμη που έχει
σπουδάσει ο υποψήφιος.


4. H πληρότητα του φακέλου του υποψηφίου και η αρτιότητα θεμελίωσης της
υποψηφιότητάς του, λαμβανομένου υπόψη και του περιεχομένου των συστατικών
επιστολών, όπου αυτές απαιτούνται.


5. H γενική εικόνα του υποψηφίου, όπως αυτή συνάγεται από τα
δικαιολογητικά του φακέλου του (οικονομική και οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).


Υποψήφιος του οποίου μέλος της οικογένειάς του είναι υπότροφος της υπηρεσίας
μας για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα ή θερινό σεμινάριο κατά
το ίδιο ακαδημαϊκό έτος αποκλείεται της επιλογής.


Περισσότερα του ενός μέλη της ίδιας οικογένειας δεν μπορεί να προταθούν για
χορήγηση υποτροφίας κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.


Πληροφορίες για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικώνΠληροφορίες παρέχονται στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(http://www.ypepth.gr):


α. Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Φοιτητικής
Μέριμνας - Μητροπόλεως 15 - 101 85 Αθήνα - 5ος όροφος - 514 γραφείο, κάθε
εργάσιμη ημέρα και ώρες 12 μ. - 14 μ.μ. Τηλέφωνα 210-3230.272, 210-3230.272,
Fax 210-3248.264


β. Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ) - Ερμού 15 - 1ος όροφος- κάθε
εργάσιμη ημέρα και ώρες 9 π.μ. - 14 μ.μ. Τηλέφωνα 210-3230.861-4 και 210-3254.970.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από