Από τον Ιανουάριο θα αρχίσει η καταβολή του στεγαστικού επιδόματος των
1.000 ευρώ στους φοιτητές και τους σπουδαστές, το οποίο περιλαμβάνεται στο
κοινωνικό πακέτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.


H Εφορία θα καταβάλει το επίδομα εφόσον πληρούνται τέσσερις όροι που αφορούν
στο ύψος του εισοδήματος της οικογένειας των δικαιούχων, στην αξία της
ακίνητης περιουσία τους, στις επιδόσεις τους στις σπουδές αλλά και στον τόπο
της μόνιμης κατοικίας τους.


«TA NEA» παρουσιάζουν σήμερα όλη την τροπολογία για τη χορήγηση του
στεγαστικού επιδόματος φοιτητών και σπουδαστών, η οποία θα κατατεθεί σύντομα
στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. H καταβολή του νέου
επιδόματος αφορά περίπου 50.000 οικογένειες και θα τεθεί σε εφαρμογή στις
αρχές του επόμενου έτους, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η αποστολή όλων των
εκκαθαριστικών σημειωμάτων φορολογίας εισοδήματος. Το επίδομα θα καταβάλλεται
εφάπαξ απο την Εφορία στους γονείς των φοιτητών ή σπουδαστών, εφόσον
προσκομίσουν σε αυτή τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Σύμφωνα λοιπόν με την τροπολογία, το επίδομα θα καταβληθεί στους φοιτητές των
ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας (αποκλείονται οι
φοιτητές εξωτερικού) και θα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ετησίως για τον πρώτο
φοιτητή που υπάρχει σε μια οικογένεια, ενώ αν υπάρχουν περισσότεροι θα
λαμβάνει ο καθένας 500 ευρώ.


Οι προϋποθέσεις


Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος είναι οι εξής:


1. Ο φοιτητής θα πρέπει, λόγω των σπουδών του, να διαμένει σε πόλη
εκτός του νομού της κύριας κατοικίας του.


2. Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι επιμελής στις σπουδές του. Αυτό θα
αποδεικνύεται με πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος στο οποίο φοιτά.
Προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος είναι ο φοιτητής να έχει περάσει με
επιτυχία στις εξετάσεις των δύο τρίτων των μαθημάτων του προηγούμενου έτους
φοίτησης ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων. H προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για
όσους πέρασαν φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.


3. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των γονιών του φοιτητή ή του ιδίου
θα πρέπει να είναι χαμηλότερο των 30.000 ευρώ (10.222.500 δραχμές).


4. Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος θα πρέπει να μην είναι ιδιοκτήτες ή
επικαρπωτές κατοικιών ή διαμερισμάτων που η επιφάνειά τους υπερβαίνει συνολικά
τα 200 τετραγωνικά μέτρα. Εξαιρούνται, ωστόσο, οι κατοικίες και τα
διαμερίσματα που βρίσκονται σε περιοχές με πληθυσμό λιγότερο των 5.000
κατοίκων, εκτός αν οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται τουριστικές.


Τα 3 βήματα για τη χορήγησηΑπό το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών καταβάλλεται προσπάθεια
προκειμένου η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος να είναι απλουστευμένη.
Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο πατέρας του φοιτητή. Στην περίπτωση που ο
φοιτητής δεν έχει πατέρα, δικαιούχος είναι η μητέρα και στην περίπτωση που δεν
υπάρχουν γονείς, δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής. Σύμφωνα με πληροφορίες,
για την καταβολή του επιδόματος ο δικαιούχος του επιδόματος θα πρέπει να
ακολουθήσει τρία βήματα:


1ο βήμα


Ο φοιτητής θα απευθυνθεί στη γραμματεία της Σχολής στην οποία φοιτά,
προκειμένου να προμηθευτεί βεβαίωση σπουδών και βεβαίωση ακαδημαϊκών
επιδόσεων.


2ο βήμα


Ο πατέρας του φοιτητή πρέπει στη συνέχεια να επισκεφθεί την Εφορία (ΔΟΥ) που
υπάγεται και να καταθέσει αίτηση χορήγησης του ειδικού στεγαστικού επιδόματος
φοιτητή, συνοδευόμενη από τέσσερα δικαιολογητικά. Τη βεβαίωση σπουδών, το
πιστοποιητικό ακαδημαϊκών επιδόσεων του φοιτητή, επικυρωμένο αντίγραφο του
φετινού εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογίας εισοδήματος και επικυρωμένα
αντίγραφα των δηλώσεων ακίνητης περιουσίας (E9) του πατέρα, της μητέρας και
του ίδιου του φοιτητή.


3ο βήμα


Ο πατέρας του φοιτητή, εφόσον πληρούνται όλες τις προϋποθέσεις, θα λαμβάνει
έγκριση χορήγησης του επιδόματος. Στη συνέχεια θα προσκομίζει την έγκριση στο
ταμείο της Εφορίας από την οποία θα εισπράττει εφάπαξ το ποσό των 1.000 ευρώ
σε μετρητά.


Ειδικές ρυθμίσεις


Σύμφωνα με την τροπολογία, το στεγαστικό επίδομα θα χορηγείται για όσα έτη
φοίτησης προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας της Σχολής. Για παράδειγμα, στους
πρωτοετείς φοιτητές που σπουδάζουν σε Σχολές τετραετούς φοίτησης το επίδομα θα
καταβληθεί για τέσσερα χρόνια.


Τι προβλέπει η τροπολογίαH τροπολογία για το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών και σπουδαστών που
θα κατατεθεί στη Βουλή έχει ως εξής:


1. Στους φοιτητές των Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
ημεδαπής που έχουν εισαχθεί και φοιτούν σε Σχολές ή Τμήματα αυτών, χορηγείται
ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια ευρώ.


2. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αυτού είναι:


α) Ο φοιτητής να διαμένει λόγω των σπουδών του σε πόλη εκτός του νομού
της κύριας κατοικίας του.


β) Να είναι επιμελής στις σπουδές του, που αποδεικνύεται με
πιστοποιητικό της οικείας Σχολής ή Τμήματος στο οποίο βεβαιώνεται ότι είχε
επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον των δύο τρίτων των μαθημάτων του
προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους για
το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.


γ) Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους
να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες ευρώ.


δ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριος ή επικαρπωτής
οικιών ή διαμερισμάτων που υπερβαίνουν συνολικά τα διακόσια τετραγωνικά μέτρα,
με εξαίρεση οικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε περιοχές με πληθυσμό
λιγότερο των πέντε χιλιάδων κατοίκων, εκτός αν οι περιοχές αυτές
χαρακτηρίζονται τουριστικές.


3. Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο πατέρας του φοιτητή ή ελλείψει
αυτού η μητέρα, ελλείψει δε και των δύο ο ίδιος ο φοιτητής.


4. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της
αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, η
διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται
στον φοιτητή.


5. Το επίδομα δεν κατάσχεται και χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία
κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.


6. Σε περίπτωση που η ίδια οικογένεια έχει παιδιά φοιτητές σε
διαφορετικές πόλεις δικαιούνται του επιδόματος όλοι οι φοιτητές εκτός αν
σπουδάζουν στην ίδια πόλη, οπότε το επίδομα χορηγείται ολόκληρο μόνο για τον
ένα φοιτητή και μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατό για τους λοιπούς.


7. Σε περίπτωση είσπραξης του επιδόματος από μη δικαιούχο, λόγω μη
συνδρομής των προϋποθέσεων που αναφέρθηκαν, εφόσον αποδειχθεί από επιγενόμενο
έλεγχο, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο
Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.


8. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής του
ανωτέρω επιδόματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρχή ελέγχου και
εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή πληρωμής αυτής, καθώς και κάθε άλλη
διαδικαστική λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από