Η Κυβέρνησις οφείλει να εύρη λύσιν ικανοποιούσαν το δικαιότατον αίτημα των δικαστικών διά τας υπερωρίας. Το ότι η Αμερικανική Αποστολή φέρει αντιρρήσεις εις την χορήγησιν ειδικού επιδόματος δεν είνε λόγος διά να σταυρώση τα χέρια της η Κυβέρνησις και να θάψη το ζήτημα. Οφείλουν οι αρμόδιοι Υπουργοί κατά πρώτον λόγον να προσπαθήσουν να πείσουν τους Αμερικανούς ότι ΕΧΟΥΝ ΑΔΙΚΟΝ. Και αν δεν το κατορθώσουν, πρέπει απαραιτήτως να εύρουν τρόπον διά να παρακάμψουν την αμερικανικήν αντίρρησιν. Διότι είνε απαράδεκτον να αφεθούν οι Έλληνες δικαστικοί να εργάζωνται δέκα και δώδεκα ώρας ημερησίως με τας σημερινάς ανεπαρκεστάτας αποδοχάς των.