Το Επαγγελματικόν Επιμελητήριον Αθηνών δι' εγγράφου του προς το υπουργείον Υγιεινής εζήτησε την άμεσον διενέργειαν ψεκασμού διά Ντι-Ντι-Τι των καταστημάτων της Κεντρικής Αγοράς και όλης της περιοχής, καθ' όσον λόγω των πολλαπλών απορριμμάτων αφ' ενός και της ελλείψεως ύδατος εξ άλλου ολόκληρος η περιοχή μαστίζεται από ποικίλα έντομα, μυίγας, κατσαρίδας κ.τ.λ. και δύναται ν' αποβή μόνιμος εστία επιδημιών και μολυσματικών νόσων που θα απειλήσουν όχι μόνον τους εργαζομένους εις την Κεντρικήν Αγοράν, αλλά και τους καταναλωτάς των λαχανικών κ.τ.λ. Η αίτησις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου είνε τόσον δικαιολογημένη, ώστε δεν επιτρέπεται και η παραμικρά καθυστέρησις εις την διενέργειαν ψεκασμού της περιοχής της Κεντρικής Αγοράς.