Με την παραίτησιν του κ. Ρ. Αγαθοκλή η ΕΦ-ΕΞ χάνει ένα αληθινά ιδεώδη πρόεδρον. Επί εξ μήνες αφιέρωσε όλας τας δυνάμεις διά να βάλη τάξιν εις τας αποθήκας των εφοδίων. Και χάρις εις την ακοίμητον δραστηριότητά του και την δημιουργικήν του φλόγα το κατώρθωσε. Παρέλαβε, πράγματι, ογδόντα χιλιάδες τόννους εφοδίων και τροφίμων - ηλλοιωμένων κατά μεγάλο μέρος - και παραδίδει αποχωρών δεκατρείς μόνον χιλιάδες. Το εξαίρετον αυτό αποτέλεσμα οφείλεται εξ ολοκλήρου σχεδόν εις τον παραιτηθέντα Πρόεδρον.