Το κράτος του Ισραήλ ευρίσκεται εις αναζήτησιν νέου προέδρου μετά τον θάνατον του Βάισμαν, που αποτελούσε μέγαν σύμβολον της ενότητος και την μεγάλην εγγύησιν της ομαλής κοινοβουλευτικής εξελίξεως εις την χώραν. Η έκκλησις προς τον μέγαν μαθηματικόν Αϊνστάιν έμεινεν άκαρπος. «Δεν είμαι προικισμένος με χαρίσματα πολιτικά», απήντησεν ο μέγας επιστήμων εις την έκκλησιν του πρωθυπουργού Μπεν Γκουριόν. Το κράτος του Ισραήλ αισθάνεται περισσότερον από κάθε άλλην φοράν την ανάγκην μιας επιβλητικής προσωπικότητος δια την θέσιν του προέδρου της νεαράς Δημοκρατίας. Ο καθηγητής Αϊνστάιν θα έλυνε το πρόβλημα λόγω του τεραστίου επιστημονικού κύρους, το οποίον διαθέτει ως μια κολοσσιαία αυθεντία εις την επιστήμην. Η άρνησις αυτή διέψευσε μίαν μεγάλην ελπίδα.