Η Creta Farm απέστειλε απαντητική επιστολή προς τα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα, υπογραφόμενη από τον διευθύνοντα σύμβουλο και μεγαλομέτοχο της εταιρείας Εμμανουήλ Δομαζάκη με την οποία αποδέχεται την ενεχυρίαση των μετοχών του - υπό όρους - ώστε να υπάρξει νέα χρηματοδότηση από τις τράπεζες για να συνεχίσει να λειτουργεί η εταιρεία και να μη συμβεί κάποιο «ατύχημα» έως ότου βρεθεί στρατηγικός επενδυτής. Oι τράπεζες εκτιμούν ότι κάτι αντίστοιχο θα πράξει και ο έτερος μεγαλομέτοxος της αλλαντοβιομηχανίας Κώστας Δομαζάκης.