Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, θα προσλάβει ο ΟΑΕΔ προκειμένου να υλοποιήσει δύο προγράμματα κατάρτισης με τίτλο: «Προσβασιμότητα και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής κατά την Κατάρτιση και την Επαγγελματική Ενσωμάτωση των Ατόμων με Απώλεια Ορασης». Αναμένεται να προσληφθούν 20 καθηγητές στο ΚΕΚ Ρέντη και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των εκπαιδευτικών είναι η επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 25 Απριλίου, μόνο με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά στη διεύθυνση (ΚΕΚ Ρέντη, Πέτρου Ράλλη 83, ΤΚ 182 33, Αθήνα, τηλ. 210-3455.426, 210-3455.416).