Κύριε Διευθυντά,
Πολλούς υπουργούς βλέπω με στολή εκστρατείας και η ανησυχία μου μεγαλώνει…
Με τιμή Νεόκοπος