Κύμα αυτοκτονιών εκάλυψεν τα δύο μεγάλα αγγλικά Πανεπιστήμια, του Καίμπριτζ και της Οξφόρδης. Διατί καταλαμβάνονται από απελπισίαν τόσοι Βρεττανοί σπουδασταί και οδηγούνται εις την αυτοκτονίαν; Υπάρχουν λόγοι οικονομικοί, αισθηματικοί ή καμμία άλλη αιτία, σχετιζόμενη με την αγωνίαν της σημερινής νεολαίας διά το μέλλον; Διατυπώνεται κατηγορία εναντίον των καθηγητών ότι δεν εξασφαλίζουν επαρκή ψυχαναλυτική καθοδήγησιν εις τους σπουδαστάς, κατοτρυχομένους από βασανιστικά προβλήματα, σκέψεως, συνειδήσεως, ιδεών, τα οποία δεν ταλαιπωρούν τόσον πολύ άλλα στρώματα του αγγλικού λαού. Οι περισσότεροι καθηγηταί, μόλις ακούσουν την λέξιν ψυχανάλυσις, φροϋδισμός και άλλους συναφείς επιστημονικούς όρους, καταλαμβάνονται από μανίαν και παραβλέπουν το γεγονός ότι μέγας αριθμός νέων, γεμάτων ζωήν και ελπίδας καταλαμβάνονται βαθμιαίως από ψυχικόν μαρασμόν, ξένον προς κάθε οργανικήν πάθησιν και οδηγούνται προς την αυτοκτονίαν.