7 Μαρτίου 1947
Φοιτήτριες εν εξεγέρσει
Ενα αγγλικό περιοδικό, διευθυνόμενον από φοιτητάς, είχε μίαν πρωτότυπον έμπνευσιν προκειμένου να παρουσιάση την ζωή των φοιτητριών: Υπέβαλε ένα ερωτηματολόγιον εις τα πέντε κολλέγια θηλέων της Οξφόρδης. Το ερωτηματολόγιον περιείχε μεταξύ των άλλων και ερωτήματα αδιάκριτα που προσέβαλαν καιρίως τις ηθικές αρχές και τις παραδόσεις του ιδρύματος, αλλά και το «φιλότιμο» αυτών τούτων των φοιτητριών. Π.χ. «Αν είσθε ανύπαντρη, έχετε εραστήν; Και αν έχετε τέτοιας φύσεως σχέσεις, τις έχετε συνάψει εις την Οξφόρδην;». Η αντιπρόσωπος μιας ομάδος φοιτητριών έσπευσε να απαντήση: «Εάν ερωτούσαν την γυναίκα σας αν είσασθε ο πρώτος της άνδρας, έχετε την εντύπωσιν ότι θα σπεύση να απαντήση;». Απάντησις ομολογουμένως αποστομωτική.

5 Μαρτίου 1948
ΠΩΣ ΦΥΓΑΔΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΑΖΙ
Οργάνωσις, η οποία φυγαδεύει Γερμανούς ανήκοντας εις τα SS ευρίσκεται εν πλήρει δράσει. Οι περισσότεροι από τους αιχμαλώτους οι οποίοι δραπετεύουν από στρατόπεδα της Γαλλίας θέλουν να επιστρέψουν εις την Γερμανίαν. Ενα ποσοστόν, όμως, επιθυμεί να μεταναστεύση εις την Νότιον Αμερικήν. Εις πολλάς περιπτώσεις συνεργάζονται και τα μοναστήρια ακόμη. Το πρώτο ασφαλές μέρος δι" αυτούς είνε η Ρώμη, όπου οι φυγάδες εφοδιάζονται με διαβατήρια του Ερυθρού Σταυρού, διαπεραιώνονται εις την Ισπανίαν και εκείθεν αναχωρούν διά την Νότιον Αμερικήν. Το κακόν είνε ότι αι Ισπανικαί αρχαί σπάνια εκδίδουν εντάλματα συλλήψεων εναντίων Γερμανών φυγάδων. Δεν θέλουν να παραδώσουν παλαιούς συμμάχους των εις τους σημερινούς εχθρούς των.

8 Μαρτίου 1948
Του πειραϊκού λιμένος οι «πιλότοι»
Επάγγελμα αποξεχασμένο σε μια άκρη του πειραϊκού λιμανιού πέρα στον μώλο του Θεμιστοκλέους απογερνάει και σβήνει!..
Ηταν το «πιλοτάρισμα» κάτι περισσότερο από μια μάχη. Ενα ριψοκίνδυνο κατόρθωμα. Χρειαζότανε σβελτοσύνη, μάτι καλό και ψυχή! Ο πιλότος έπρεπε να ανοιχθή στο πέλαγος, να παλαίψη με τη θάλασσα, με τους νοτιάδες και τους πουντενογαρμπήδες και να καταφέρη να σκαρφαλώση στα πλευρά του ξένου πλοίου, πιασμένος από έναν «κάβο» σε μια στιγμή που αυτό συνέχιζε τον δρόμο του προς το λιμάνι. 
Επειτα πάνω στη γέφυρα έπρεπε να σταθή πλάι στον καπετάνιο νάχη τα μάτια τέσσερα στους χειρισμούς του τιμονιού και να βοηθήση το πλοίο στην αγκυροβολία του.

9 Μαρτίου 1948
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ
Πολλαί από τα συγχρόνους εφευρέσεις εγγίζουν τα όρια του θαύματος. Ενα από τα πλέον χαρακτηριστικά είνε η τελευταίως ανακαλυφθείσα μικρά συσκευή, η οποία αποτυπώνει επακριβώς την ανθρώπινην φωνήν. Αποτυπώνει κάθε λέξιν επί χάρτου, ο οποίος ομοιάζει με δίσκον γραμμοφώνου. Εκείνος που την χρησιμοποιεί δύναται να σταματήση την φωνοληψίαν, να σβύση σημεία ή να γυρίση πίσω διά ν" ακούση αυτά τα οποία είπε. Οι δίσκοι δύνανται να διπλωθούν, ν" αποσταλούν διά του ταχυδρομείου ή να μεταδοθούν ως λόγος από μεγαφώνου.
Το μηχάνημα, το οποίον αναπαράγει την φωνήν, είνε ακόμη μικρότερον από το φωνοληπτικόν μηχάνημα. Αμφότερα όταν είνε κλεισμένα ομοιάζουν με μικρήν φορητήν γραφομηχανήν.