Την πλήρωση 292 θέσεων ευθύνης προκηρύσσει η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) υπό την εποπτεία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.   
Ανάμεσα στις θέσεις που προκηρύσσονται είναι μία θέση Γενικής/ού Διευθύντριας/ντή της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, 46 θέσεις Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών, 7 θέσεις Υποδιευθυντριών/ντών Ειδικών Υπηρεσιών, 8 θέσεις Διευθυντριών/ντών Κεντρικής Υπηρεσίας ΜΟΔ, 210 θέσεις Προϊσταμένων Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών, και 20 θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων Κεντρικής Υπηρεσίας ΜΟΔ.
Σημειώνεται πως το αντικείμενο εργασίας για κάθε θέση ευθύνης ορίζεται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις Σύστασης και Διάρθρωσης των Υπηρεσιών, στα εγκεκριμένα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου καθώς και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι:
– Με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ της ΜΟΔ Α.Ε. και το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση στις Ειδικές Υπηρεσίες και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε.
– Στους οποίους δεν έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα, ανώτερη του προστίμου 4 μηνών.
Εφόσον κάποιο από τα κωλύματα αυτά διαπιστωθεί εκ των υστέρων, η/ο υποψήφια/ος αποκλείεται από την συνέχεια της διαδικασίας και κάθε τυχόν εκδοθείσα σχετική πράξη παύει να ισχύει αυτοδίκαια
– Που διαθέτουν κατ" ελάχιστον τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.
Είναι ενδεικτικό πως οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση για τη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΣ θα πρέπει να διαθέτει κατ" ελάχιστον:
– Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της Ελλάδας ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος του εξωτερικού
– Δεκαπενταετή εργασιακή εμπειρία, εκ των οποίων τουλάχιστον 7 έτη σε Ειδική Υπηρεσία ή στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε.
– Τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε θέση προϊσταμένου κατ" ελάχιστον επιπέδου μονάδας Ειδικής Υπηρεσίας ή τμήματος / ομάδας της ΜΟΔ Α.Ε.
Αντίστοιχα για τη θέση του προϊσταμένου ή υποδιευθυντή Ειδικής Υπηρεσίας ή διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε. οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
– Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της Ελλάδας ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος του εξωτερικού
– Δεκαετή εργασιακή εμπειρία, εκ των οποίων τουλάχιστον 4 έτη εργασιακής εμπειρίας σε Ειδική Υπηρεσία ή στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. ή με σύμβαση ΙΔΑΧ με τη ΜΟΔ Α.Ε.
Τέλος για τη θέση προϊσταμένου Μονάδας Ειδικής Υπηρεσίας ή προϊσταμένου τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε., οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν κατ" ελάχιστον:
– Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της Ελλάδας ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος του εξωτερικού
– Οκταετή εργασιακή εμπειρία, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε Ειδική Υπηρεσία ή στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. ή με σύμβαση ΙΔΑΧ με τη ΜΟΔ Α.Ε
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα υποβάλλουν αποκλειστικά με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας courier αίτηση υποψηφιότητας με θέμα Εσωτερική πρόσκληση για την επιλογή θέσεων ευθύνης στη διεύθυνση: ΜΟΔ Α.Ε., Τομέας Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Ριανκούρ 78Α, 11524 Αθήνα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 22 Μαρτίου. Διευκρινίζεται πως κάθε υποψήφια/ος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έως τρεις θέσεις ευθύνης, οι οποίες δηλώνονται με σειρά προτίμησης.