Εως και τις 28 Μαρτίου 2018 θα είναι στον «αέρα» το πρόγραμμα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την «Ενίσχυση της Ιδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.
Το πρόγραμμα, το οποίο αφορά επενδυτικά σχέδια από 25.000 έως και 400.000 ευρώ, απευθύνεται σε επενδυτές που θέλουν να υλοποιήσουν τα σχέδια τους για νέες αλλά και υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις.
1. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα;
Στόχος είναι η ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού. Ειδικότερα, επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι:
n Οσες έχουν συσταθεί από την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος και θα διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας για την επένδυσή τους μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
n Επιχειρήσεις - Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά ότι έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών). Δεν έχει εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.
2. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής;
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια και να έχουν υποβάλλει μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
3. Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας;
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα του Τουρισμού όπως ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής, χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων, υπηρεσίες ενοικίασης και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών, υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού και δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών.
4. Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;
Ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες για κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, μεταφορικά μέσα, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, προβολή και προώθηση - συμμετοχή σε Εκθέσεις, τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου, λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου.
5. Ποια είναι τα ποσοστά ενίσχυσης;
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των ανέρχεται στο 45%. Στην περίπτωση όμως πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50%.
6. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο;
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ενταξης. Σημειώνεται ότι:
- δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαέξι μήνες, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα των δεκαέξι μηνών.
- οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων δώδεκα μηνών από την ημερομηνία ένταξης.
7. Μπορεί να πραγματοποιηθεί επένδυση στην ελληνική επικράτεια από κάτοικο εξωτερικού;
Ναι μπορεί αρκεί να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του οδηγού.
8. Η τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής μπορεί να γίνει με υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών από τράπεζες του εξωτερικού;
Η τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής από διαθέσιμα υπόλοιπα τράπεζας εξωτερικού είναι δυνατή αρκεί η συγκεκριμένη τράπεζα να ανήκει στον κατάλογο των αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος.
9. Πού μπορεί να υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενος αίτηση;
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την αίτησή του ηλεκτρονικά στο http://ependyseis.gr/mis. Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα έχει πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα.
10. Ποιος υλοποιεί το πρόγραμμα;
Το πρόγραμμα υλοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και ο ενδιάμεσος φορέας ΕΦΕΠΑΕ.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από