Σε 13,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2015 τα οργανικά κέρδη του ομίλου της Attica Bank ενάντι οργανικών κερδών, συµπεριλαµβανοµένων εκτάκτων αποτελεσµάτων, ύψους 21,3 εκατ. ευρώ περίπου την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

Το αποτέλεσµα προ φόρων του οµίλου για το τρίµηνο του 2015 διαµορφώθηκε σε ζηµία 6 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 2,8 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2014. Αντίστοιχα, το µετά φόρων αποτέλεσµα διαµορφώθηκε σε ζηµία ύψους 1,3 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 0,7 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους, µετά την προσµέτρηση και των προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, διαµορφώθηκαν σε ζηµία 6,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,8 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.

Τα ίδια κεφάλαια του οµίλου διαµορφώθηκαν σε 349 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού του οµίλου ανήλθε σε 3,9 δισ. ευρώ.
Ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων (>90 ηµερών εξαιρουµένων των ρυθµίσεων) σε σχέση µε το σύνολο των χορηγήσεων διαµορφώθηκε κατά την 31/03/2015 στο 26,4%. Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 31/03/2015, οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν στα 19 εκατ. ευρώ περίπου έναντι προβλέψεων 18,5 εκατ. ευρώ περίπου τη συγκριτική περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 3,8% περίπου. Οι σωρευµένες δε προβλέψεις ανέρχονται πλέον στα 565,3 εκατ. ευρώ έναντι 546,3 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2014. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών (IFRS-7) από σωρευµένες προβλέψεις την 31/03/2015 διαµορφώθηκε σε 57% περίπου. Αντίστοιχα, η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 180 ηµερών (IFRS-7) από σωρευµένες προβλέψεις την 31/03/2015 διαµορφώθηκε σε 60,6% περίπου.
- Οι καταθέσεις διαµορφώθηκαν σε 3 δισ. ευρώ περίπου, µειωµένες κατά 8,8%, σε σχέση µε το αντίστοιχο συγκριτικό έτος, λόγω των εκροών που σηµειώθηκαν, εξαιτίας του αβέβαιου οικονοµικού περιβάλλοντος.
- Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 3,7 δισ. ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Αντίστοιχα, οι χορηγήσεις µετά από προβλέψεις διαµορφώθηκαν σε 3,2 δισ. ευρώ για το τρίµηνο που έληξε την 31/03/2015.
- Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου, καθώς και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών µετοχών κατηγορίας 1 (CET 1), διαµορφώθηκαν σε 8,4% και 6,1%, αντίστοιχα, ξεπερνώντας τα όρια που έχουν τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

«Τα αποτελέσµατα και τα µεγέθη του οµίλου, που καταγράφονται για το πρώτο τρίµηνο του 2015 σε ένα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον, αποτυπώνουν και πιστοποιούν την ορθότητα των ενεργειών που έχει δροµολογήσει η διοίκηση, βάσει του επιχειρηµατικού σχεδιασµού της τράπεζας και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της Attica Bank να διατηρήσει την αυτόνοµη πορεία της. Τονίζεται ότι κεντρικός άξονας του επιχειρηµατικού σχεδιασµού της τράπεζας ήταν και παραµένει η δηµιουργία εσωτερικού κεφαλαίου µε µόνιµα χαρακτηριστικά, µέσω του ελέγχου του λειτουργικού κόστους, της αποτελεσµατικής διαχείρισης των κινδύνων και της οργανωτικής αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Bank, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από